Skolnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/utbildningochbarnomsorg.4.183d59c103c039db98800073.html Senaste nytt från Skolan i Umeå sv Umeå kommun SiteVision 4.2 Wed, 11 Jan 2017 13:08:57 +0100 Förändringar i vuxenutbildningen från 1 januari 2017 Wed, 11 Jan 2017 13:08:57 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/forandringarivuxenutbildningenfran1januari2017.5.8cfa926158f03759fb24699.html Tue, 27 Dec 2016 08:00:00 +0100 Öppet hus på grundskolor och gymnasieskolor Tue, 27 Dec 2016 08:00:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/oppethuspagrundskolorochgymnasieskolor.5.6628222f151a76eae97878b.html Thu, 22 Dec 2016 13:50:11 +0100 Styrande principer för lokalförsörjning i grundskolan Thu, 22 Dec 2016 13:50:11 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/styrandeprinciperforlokalforsorjningigrundskolan.5.2b8b3e69158db9004dd11154.html Thu, 22 Dec 2016 13:48:28 +0100 Fler elevplatser i grundskolan Thu, 22 Dec 2016 13:48:28 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/flerelevplatserigrundskolan.5.2b8b3e69158db9004dd1111c.html Wed, 21 Dec 2016 17:58:08 +0100 Unikt utbildningskoncept planeras i Umeå Wed, 21 Dec 2016 17:58:08 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/uniktutbildningskonceptplanerasiumea.5.8cfa926158f03759fbbfe6.html Wed, 21 Dec 2016 17:53:44 +0100 Fler elever inom gymnasieskolan nästa år Wed, 21 Dec 2016 17:53:44 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/flereleverinomgymnasieskolannastaar.5.8cfa926158f03759fbbfa5.html Wed, 21 Dec 2016 17:49:33 +0100 Vuxenutbildningen flyttar till Umestan Wed, 21 Dec 2016 17:49:33 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/vuxenutbildningenflyttartillumestan.5.8cfa926158f03759fbbf82.html Wed, 21 Dec 2016 17:45:58 +0100 Nytt elevhem för gymnasieelever på Berghem Wed, 21 Dec 2016 17:45:58 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyttelevhemforgymnasieeleverpaberghem.5.8cfa926158f03759fbbf55.html Wed, 21 Dec 2016 17:42:28 +0100 Fordonsutbildning på Dragonskolan Wed, 21 Dec 2016 17:42:28 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/fordonsutbildningpadragonskolan.5.8cfa926158f03759fbbf28.html Fri, 16 Dec 2016 09:21:55 +0100 Angående förskolan Visionens lokaler Fri, 16 Dec 2016 09:21:55 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/angaendeforskolanvisionenslokaler.5.2b8b3e69158db9004dd90a7.html