Skolnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/utbildningochbarnomsorg.4.183d59c103c039db98800073.html Senaste nytt från Skolan i Umeå sv Umeå kommun SiteVision 4.5 Wed, 13 Jun 2018 14:05:29 +0200 Förskolan Lundagård invigs med öppet hus Wed, 13 Jun 2018 14:05:29 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/forskolanlundagardinvigsmedoppethus.5.5f79c76b163b31ddffde636.html Fri, 20 Apr 2018 09:05:16 +0200 Rörelserikedom ökar lusten, förmågan och möjligheten att röra sig Fri, 20 Apr 2018 09:05:16 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/rorelserikedomokarlustenformaganochmojlighetenattrorasig.5.682b00ae16206de09473004a.html Thu, 22 Mar 2018 15:57:22 +0100 Dragonskolans elever vinnare av årets UF Västerbotten Thu, 22 Mar 2018 15:57:22 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/dragonskolanselevervinnareavaretsufvasterbotten.5.682b00ae16206de0947f568.html Thu, 22 Feb 2018 14:20:27 +0100 Nya regler för önskemål om förskoleplats Thu, 22 Feb 2018 14:20:27 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyareglerforonskemalomforskoleplats.5.15a781ed161b2f776ae3501.html Wed, 24 Jan 2018 13:01:23 +0100 Plusresultat och minskad sjukfrånvaro inom gymnasieskolan Wed, 24 Jan 2018 13:01:23 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/plusresultatochminskadsjukfranvaroinomgymnasieskolan.5.7ded4627160763b8b4825040.html Tue, 12 Dec 2017 15:07:57 +0100 Toppresultat för Umeås elever Tue, 12 Dec 2017 15:07:57 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/toppresultatforumeaselever.5.2906939d15f7bd6b2bb2d9ea.html Tue, 12 Dec 2017 10:37:33 +0100 Mark och anläggning på Forslundagymnasiet Tue, 12 Dec 2017 10:37:33 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/markochanlaggningpaforslundagymnasiet.5.2906939d15f7bd6b2bb2ae99.html Wed, 29 Nov 2017 14:18:18 +0100 Budgettillskott för att klara elevökning inom gymnasieskolan Wed, 29 Nov 2017 14:18:18 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/budgettillskottforattklaraelevokninginomgymnasieskolan.5.2906939d15f7bd6b2bb1cade.html Thu, 23 Nov 2017 13:42:03 +0100 Digitalt närvarosystem införs i alla förskolor Thu, 23 Nov 2017 13:42:03 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/digitaltnarvarosysteminforsiallaforskolor.5.2906939d15f7bd6b2bb15487.html Thu, 23 Nov 2017 13:40:54 +0100 Ändrade regler vid önskemål av skola till förskoleklass Thu, 23 Nov 2017 13:40:54 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/andradereglervidonskemalavskolatillforskoleklass.5.2906939d15f7bd6b2bb15467.html