Skolnyheter Umeå kommun http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/utbildningochbarnomsorg.4.183d59c103c039db98800073.html Senaste nytt från Skolan i Umeå sv Umeå kommun SiteVision 4.3.1 Wed, 24 Jan 2018 13:01:23 +0100 Plusresultat och minskad sjukfrånvaro inom gymnasieskolan Wed, 24 Jan 2018 13:01:23 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/plusresultatochminskadsjukfranvaroinomgymnasieskolan.5.7ded4627160763b8b4825040.html Fri, 12 Jan 2018 09:00:01 +0100 Ny förskola byggs Öst på stan Fri, 12 Jan 2018 09:00:01 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyforskolabyggsostpastan.5.7ded4627160763b8b4816c5e.html Tue, 12 Dec 2017 15:07:57 +0100 Toppresultat för Umeås elever Tue, 12 Dec 2017 15:07:57 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/toppresultatforumeaselever.5.2906939d15f7bd6b2bb2d9ea.html Tue, 12 Dec 2017 10:37:33 +0100 Mark och anläggning på Forslundagymnasiet Tue, 12 Dec 2017 10:37:33 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/markochanlaggningpaforslundagymnasiet.5.2906939d15f7bd6b2bb2ae99.html Wed, 29 Nov 2017 14:18:18 +0100 Budgettillskott för att klara elevökning inom gymnasieskolan Wed, 29 Nov 2017 14:18:18 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/budgettillskottforattklaraelevokninginomgymnasieskolan.5.2906939d15f7bd6b2bb1cade.html Thu, 23 Nov 2017 13:42:03 +0100 Digitalt närvarosystem införs i alla förskolor Thu, 23 Nov 2017 13:42:03 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/digitaltnarvarosysteminforsiallaforskolor.5.2906939d15f7bd6b2bb15487.html Thu, 23 Nov 2017 13:40:54 +0100 Ändrade regler vid önskemål av skola till förskoleklass Thu, 23 Nov 2017 13:40:54 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/andradereglervidonskemalavskolatillforskoleklass.5.2906939d15f7bd6b2bb15467.html Thu, 23 Nov 2017 13:40:00 +0100 För- och grundskolans budget och uppdragsplan 2018 Thu, 23 Nov 2017 13:40:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/forochgrundskolansbudgetochuppdragsplan2018.5.2906939d15f7bd6b2bb1543d.html Fri, 17 Nov 2017 11:08:58 +0100 Naturskolan – positivt exempel i ny rapport Fri, 17 Nov 2017 11:08:58 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/naturskolanpositivtexempelinyrapport.5.2906939d15f7bd6b2bb10013.html Tue, 14 Nov 2017 11:13:23 +0100 Ny skola hyllar stridbar Umeåkvinna Tue, 14 Nov 2017 11:13:23 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarutbildningochbarnomsorg/nyskolahyllarstridbarumeakvinna.5.30ef415915f7bdea1eec3f4.html