Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2 Detaljplan för nya bostäder och skola på Umedalen Wed, 18 Jan 2017 21:13:45 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanfornyabostaderochskolapaumedalen.5.8cfa926158f03759fb2d5de.html Detaljplan för fritidshus på Holmön lyfts till kommunfullmäktige Wed, 18 Jan 2017 21:07:52 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanforfritidshuspaholmonlyftstillkommunfullmaktige.5.8cfa926158f03759fb2d599.html Nya bostäder vid Umeå Östra Wed, 18 Jan 2017 20:57:55 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyabostadervidumeaostra.5.8cfa926158f03759fb2d543.html Ombyggnation har gett Norra Ålidhemsskolan nytt liv Mon, 16 Jan 2017 09:07:40 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/ombyggnationhargettnorraalidhemsskolannyttliv.5.2b8b3e69158db9004dd2d9a1.html Nya översiktsplaner nu ute på samråd  Fri, 13 Jan 2017 13:05:30 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyaoversiktsplanernuutepasamrad.5.2b8b3e69158db9004dd2a9c6.html Ansök om tillstånd och dispens inom Vindelälvsåsens vattenskyddsområde Wed, 11 Jan 2017 06:00:03 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/ansokomtillstandochdispensinomvindelalvsasensvattenskyddsomrade.5.8cfa926158f03759fb2185a.html Miljöpris till bostadsrättsförening Mon, 19 Dec 2016 13:47:50 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/miljopristillbostadsrattsforening.5.2b8b3e69158db9004ddd4e0.html Böleängsparken engagerar boende Fri, 16 Dec 2016 10:22:58 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/boleangsparkenengagerarboende.5.8cfa926158f03759fb57b9.html Godkänd detaljplan för 150 lägenheter och ett nytt parkeringshus vid Dragonfältet Wed, 14 Dec 2016 17:38:47 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/godkanddetaljplanfor150lagenheterochettnyttparkeringshusviddragonfaltet.5.8cfa926158f03759fb362f.html Undvik farliga ämnen när du julhandlar Tue, 06 Dec 2016 20:19:13 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/undvikfarligaamnennardujulhandlar.5.5a20b567158732b42aa168ac.html