Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.1 Biosfärdag sätter fokus på hållbara älvslandskap Fri, 26 May 2017 10:30:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/biosfardagsatterfokuspahallbaraalvslandskap.5.1f337e7a15bf47685d24bf6.html Detaljplan för Valandkvarteret till fullmäktige Wed, 24 May 2017 18:04:57 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanforvalandkvarterettillfullmaktige.5.773be5d415c187fc40d764b.html Vård och kontor i Up2-gallerian Wed, 24 May 2017 17:53:58 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/vardochkontoriup2gallerian.5.773be5d415c187fc40d761c.html Planering för bostäder i Stöcke och Holmsund Wed, 24 May 2017 17:49:47 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/planeringforbostaderistockeochholmsund.5.773be5d415c187fc40d75d1.html Planering av Tomtebogård fortsätter Wed, 24 May 2017 10:05:07 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/planeringavtomtebogardfortsatter.5.5a6679b115c2d1fa6af2ef8.html Dags att släppa ut fåren Thu, 18 May 2017 10:51:40 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/dagsattslappautfaren.5.4ec501cb15be504cd2caea9.html Brottsligt att lämna skräp och skrot i skogen Mon, 15 May 2017 09:00:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/brottsligtattlamnaskrapochskrotiskogen.5.4b297d5c1558de07ab03f33.html Nu rivs fastigheten vid Västra Esplanaden/Kungsgatan Mon, 08 May 2017 08:15:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nurivsfastighetenvidvastraesplanadenkungsgatan.5.4f158dbc15af85f8cc71947.html Barns åsikter om framtida Sävar ställs ut  Fri, 05 May 2017 09:25:35 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/barnsasikteromframtidasavarstallsut.5.75d45d0a15b0cb9be8f2a503.html Tväråns ekologiska och kemiska status ska höjas Wed, 03 May 2017 19:17:33 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tvaransekologiskaochkemiskastatusskahojas.5.75d45d0a15b0cb9be8f28aee.html