Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.1 Resultat av luftmätningar 2016 Thu, 23 Feb 2017 16:16:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/resultatavluftmatningar2016.5.6f7b30ce15a38eb4e00b6ae.html Norrlandsoperan byggs ut Mon, 20 Feb 2017 08:15:02 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/norrlandsoperanbyggsut.5.616272f115a38e1541f486d.html Två vinner pris för bästa idéer att rena luft Thu, 16 Feb 2017 16:31:58 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tvavinnerprisforbastaideerattrenaluft.5.6f7b30ce15a38eb4e00393a.html Bygglov för ny kyrka och bostäder i centrum Wed, 15 Feb 2017 18:36:25 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/bygglovfornykyrkaochbostadericentrum.5.616272f115a38e1541f23f3.html Umeå planlägger för två särskilda boenden Wed, 15 Feb 2017 18:30:55 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/umeaplanlaggerfortvasarskildaboenden.5.616272f115a38e1541f23c8.html Ny parkeringsnorm på remiss Wed, 15 Feb 2017 18:21:23 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyparkeringsnormparemiss.5.616272f115a38e1541f2394.html Snart rivs gamla simhallen på Haga Mon, 30 Jan 2017 08:30:02 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/snartrivsgamlasimhallenpahaga.5.50066d59159c01236ea86b6.html Sök bygglov i god tid inför sommaren Wed, 25 Jan 2017 11:51:36 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/sokbygglovigodtidinforsommaren.5.2b8b3e69158db9004dd31b3d.html Detaljplan för nya bostäder och skola på Umedalen Wed, 18 Jan 2017 21:13:45 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanfornyabostaderochskolapaumedalen.5.8cfa926158f03759fb2d5de.html Detaljplan för fritidshus på Holmön lyfts till kommunfullmäktige Wed, 18 Jan 2017 21:07:52 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanforfritidshuspaholmonlyftstillkommunfullmaktige.5.8cfa926158f03759fb2d599.html