Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.2.1 Tyck till om planer för ombyggnad av tidigare europavägssträckor Tue, 18 Apr 2017 16:47:36 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tycktillomplanerforombyggnadavtidigareeuropavagsstrackor.5.4f158dbc15af85f8cc72106f.html Var med och utveckla Tomtebogård Tue, 11 Apr 2017 13:00:01 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/varmedochutvecklatomtebogard.5.75d45d0a15b0cb9be8f101dc.html Umeå är diplomerad Fairtrade city 2017 Mon, 10 Apr 2017 13:07:21 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/umeaardiplomeradfairtradecity2017.5.4f158dbc15af85f8cc7169b4.html Nu rivs fastigheten vid Västra Esplanaden/Kungsgatan Mon, 27 Mar 2017 08:15:00 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nurivsfastighetenvidvastraesplanadenkungsgatan.5.4f158dbc15af85f8cc71947.html Plan för underhåll av kommunens fastigheter Fri, 24 Mar 2017 12:00:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/planforunderhallavkommunensfastigheter.5.4f158dbc15af85f8cc74495.html Bostaden – hela Umeås bostadsbolag Thu, 16 Mar 2017 08:48:17 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/bostadenhelaumeasbostadsbolag.5.bbe8f6615aa7d6e9b768e0.html Två broar i Hörnefors får namn Wed, 15 Mar 2017 16:33:11 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/tvabroarihorneforsfarnamn.5.4e2b5d8015aa7ddecb08b9d.html Planer för flerbostadshus med restaurang i Ersmark Wed, 15 Mar 2017 16:25:16 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/planerforflerbostadshusmedrestaurangiersmark.5.4e2b5d8015aa7ddecb08b0b.html Detaljplan för södra Ön till kommunfullmäktige Wed, 15 Mar 2017 15:58:51 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/detaljplanforsodraontillkommunfullmaktige.5.4e2b5d8015aa7ddecb08a87.html Resultat av luftmätningar 2016 Thu, 23 Feb 2017 16:16:00 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/resultatavluftmatningar2016.5.6f7b30ce15a38eb4e00b6ae.html