Nyheter Samhällsservice http://www.umea.se/umeakommun/genvagar/sjalvservice/allaetjanster/rsskallor/byggaboochmiljo.4.76e8872b11079030e1280001396.html Nyheter från Samhällsservice Umeå kommun sv Umeå kommun SiteVision 4.3.1 Fråga om bygglov i kommunhörnan Mon, 09 Apr 2018 15:16:25 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/fragaombygglovikommunhornan.5.272fd09216066c468d51e04b.html Ny plan- och bygglovtaxa Wed, 28 Mar 2018 12:35:32 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyplanochbygglovtaxa.5.682b00ae16206de094715eb1.html Bättre luft i Umeå Thu, 22 Feb 2018 16:28:13 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/battreluftiumea.5.108bccc7161bd4fa4bc240.html Sök bygglov i god tid Wed, 21 Feb 2018 09:11:31 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/sokbygglovigodtid.5.15a781ed161b2f776ae1125.html Nya bostäder på Backen planläggs Wed, 14 Feb 2018 18:21:32 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyabostaderpabackenplanlaggs.5.45662dca161656072cfa002.html Skola och gymnastikhall i Bullmark Wed, 14 Feb 2018 17:00:40 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/skolaochgymnastikhallibullmark.5.45662dca161656072cf9eba.html Undersöker hur Umeåbornas livsstil påverkar klimatet Mon, 12 Feb 2018 14:13:01 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/undersokerhurumeabornaslivsstilpaverkarklimatet.5.48245ffc1616565ce4b74c0.html 21 nya småhustomter i Hörnefors Fri, 19 Jan 2018 14:44:38 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/21nyasmahustomterihornefors.5.257cef5f16104fa0b401e84.html Ny förskola byggs öst på stan Fri, 12 Jan 2018 09:00:01 +0100 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/nyforskolabyggsostpastan.5.7ded4627160763b8b4816c24.html Kommer Ön att bli Umeås Manhattan? Mon, 23 Oct 2017 15:50:38 +0200 http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/kommeronattbliumeasmanhattan.5.72f2f1fb15f2e133b936207.html