Startsida Umeå kommun
Fördjupade översiktsplaner

Två nya översiktsplanedelar på samråd

samt revidering av Fördjupning för Umeå (antagen 2011).

Fram till och med 13 april 2017 finns det möjlighet att lämna synpunkter på två översiktsplanedelar som kommer att ersätta den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 (kallad ÖPL98). Det finns också möjlighet att lämna synpunkter på Fördjupning för Umeå (antagen 2011) i samband med pågående revidering.

Stora delar av den kommuntäckande översiktsplanen från 1998, kallad ÖPL98, är i praktiken sedan tidigare redan ersatt av nyare översiktsplanedelar, framförallt av Fördjupning för Umeå. De ännu aktuella delarna ur ÖPL98 rör i huvudsak landsbygdsdelarna. I syfte att tydliggöra vad som är gällande renodlas aktuella delar ur ÖPL98 till en översiktsplanedel för landsbygden.

Kommunens översiktsplan består av ett stort antal delar (fördjupningar samt tematiska tillägg). Våren 2016 gjordes en Aktualitetsförklaring av Umeås översiktsplan med alla dess delar. Slutsatsen är att planen är aktuell, men att några förändringar behöver göras. De förändringar av innehållet (ur ÖPL98) som är nödvändiga kopplas framför allt till ny lagstiftning och nya beslut. Förändringar rör även delar av Fördjupning för Umeå (antagen 2011) som nu ställs ut.

Uppdrag att i grunden förändra innehållet från ÖPL98 saknas. De två översiktsplanedelarna Tematiskt tillägg för landsbygd och Översiktsplan Umeå kommun ska alltså inte ses som nya översiktsplanedelar i vanlig mening. Snarare sätt att hantera ännu gällande delar ur ÖPL98, uppnå större tydlighet och öka förståelsen samt möjligheten att hitta i de många dokument som tillsammans utgör Umeås kommuns översiktsplan. 

Längre ner på sidan redovisas innehåll i de tre dokument som är på samråd.

Ta del av samrådshandlingarna

Översiktsplan Umeå kommun (2,17 MB, pdf)

Tematiskt tillägg för landsbygden (3,6 MB, pdf) 
karta, planförutsättningar

Fördjupning för Umeå (reviderad) (5,75 MB, pdf) 
plankarta

Samråd och fortsatt process

Översiktsplanedelarna ställs ut med sedvanligt översiktsplaneförfarande med samråd, utställning och slutligen antagande i kommunfullmäktige. När Tematiskt tillägg för landsbygd vinner laga kraft ”släcks” ÖPL98 och utgår därmed. I samband med antagande av Översiktsplan Umeå kommun är ambitionen att kommunens webbplats för översiktsplanering omarbetats för att tydliggöra Översiktsplan Umeås kommuns roll som ingång till hela ”översiktsplanepaketet”.

Samrådsmöten

Under samrådsperioden har det tillsammans med Bygderådet Umeå arrangerats ett flertal träffar runt om i kommunen: i Gravmark, Stöcksjö, Tavelsjö och Sörmjöle. En uppsamlande träff har även arrangerats på restaurang Översten på Stadshusområdet.

Deltagarna på samrådsmötena har fått arbeta aktivt i grupp med samrådsförslaget och kommande landsbygdsprogram. Under Mer information finns en sammanställning av de synpunkter som kommit in. Mer information finns även under www.umea.se/landsbygd.

Lämna dina synpunkter senast 13 april

Du kan välja mellan att posta oss dina synpunkter eller fylla i webbformuläret.

Lämna dina synpunkter i formuläret, eller posta dem till:

Elin Lindkvist
assistent
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå

Märk kuvertet med Översiktsplan Umeå kommun och/eller Landsbygd.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Om Översiktsplan Umeå kommun

Det har identifierats ett behov av ett dokument som fungerar som ett ramverk och som lotsar till olika delar av översiktsplanen. Dokumentet Översiktsplan Umeå kommun har därför tagits fram. Genom Översiktsplan Umeå kommun ska det vara lätt att få en bild av kommunens intentioner.

I dokumentet lyfts centrala överväganden som tillväxtmålet, strategier för hållbar tillväxt, scenario för bebyggelseutvecklingen och avsnittet Människan i centrum (som beslutats 2011). I flera fall anges att förhållningssätt och riktlinjer från Fördjupningen för Umeå blir gällande för hela kommunen. I dokumentet finns sammanfattande avsnitt för att underlätta förståelsen kring hur det är tänkt gällande byggande av staden, trafikplaneringen, landsbygden och övriga tätorter liksom kring älven och kustens utveckling. Ett antal förtydliganden görs som till exempel översiktsplanens roll och status liksom vilka frågor som behandlas i översiktsplan och i efterföljande planering.

I dokumentet beskrivs tema för tema med ställningstaganden och hänvisningar till gällande riktlinjer. I vissa fall lämnas en särskild upplysning till exempel det fall något ställningsstagande är inaktuellt. För Fördjupning för de centrala stadsdelarna föreslås att kartan för samlade parkeringsanläggningar (sidan 75) förändras till att peka ut ungefärliga områden istället för precisa lägen för möjlighet att studera alternativa lägen.

Översiktsplan Umeå kommun är central för kommande aktualiseringar av översiktsplanen och bidrar till att denna process underlättas. Dokumentet revideras varje mandatperiod.

Om Tematiskt tillägg för landsbygden

I översiktsplanedelen för landsbygden hanteras ännu gällande delar från ÖPL98 samt målsättningar för landsbygdsutveckling. I bebyggelseavsnittet föreslås en ny riktlinje om att kommunen kan överväga markinköp i utpekade tillväxtbyar. Planen innehåller ny riktlinje om att torvtäkter inte bör tillkomma. Utifrån tidigare ställningstaganden om att bli en fossilfri kommun föreslås ÖPL98:s utpekade torvtäkter utgå. Vidare har avsnittet naturreservat har uppdaterats utifrån beslut som tillkommit sedan 1998. Avsnittet täkter har uppdaterats utifrån nya tillstånd. Planen innehåller reservat för Norrbotniabanan från plangräns för Fördjupning för Umeå och till kommungränsen mot Robertsfors kommun.

Målsättningarna för landsbygdsutveckling kommer att konkretiseras i ett kommande programdokument för landsbygdsutveckling. Programmet föreslås ange insatser och stöd med fokus på sådana som kommunen har rådighet över. Som grund för det kommande programmet ligger genomförda dialoger med byanätverk och andra aktörer med koppling till landsbygden. Framtagande av ett program kommer ske under 2017.

Enskilda träffar med bygderådet och byaföreningar kommer ske under samrådstiden för översiktsplane. I slutet av samrådstiden planeras ett öppet möte. Datum kommer att presenteras på denna hemsida och annonseras i lokalpress.

Föreslagna revideringar i Fördjupning för Umeå

Justeringar av riksintressen kommunikationer- väg har gjorts gällande E4/E12 (utgår), riksintresse kommunikationer- buller från flyg (förändrad), reservat norra länken (utgår). Föranleder förändring i plankarta och riksintressekarta.

Nya skrivningar har tillfogats utifrån ny trafikbullerförordning samt ny vägledning för industribuller.

Texten i översiktsplanen gällande trafikstrategin revideras (se sidorna 43–
44 i tidigare antagen version). Riktlinje om särskild kollektivtrafikstrategi utgår och ersätts med riktlinje för kollektivtrafikprogram. För kollektivtrafikens regionala roll (sidan 44) utökas med riktlinje för kollektivtrafik på landsbygd. Kartan på sid. 44 ersätts vilket visar en mer funktionsinriktad och mindre detaljerad beskrivning av stomlinjenätet. Konsekvenser av förändringarna blir att kollektivtrafiken behandlas på samma sätt som övriga trafikslag och inte får en separat strategi samt att styrningen mot år 2030 och 200 000-målet tydligare kopplas till åtgärder i närtid via ett kollektivtrafikprogram.

Kollektivtrafikstrategin utgår, istället integreras kollektivtrafiken i trafikstrategin i översiktsplanen med utblick mot 2030 och 200 000-målet. Trafikstrategin definierar ramarna för ett kollektivtrafikprogram, i vilket åtgärder för kommande 3–4 år preciseras. Två alternativ för stomlinjedragningar i östra delen av Umeå tätort samråds.

När det gäller parkeringsstrategin utgår parkeringsnormen i översiktsplanen för att hanteras i separat dokument.

Utredningslista lyfts ur översiktsplanen och ses över löpande.

Kontakt

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
090-16 11 95
070-611 75 57
mejl

Mer information

Befintlig översiktsplan

Umeå kommuns översiktsplan (ÖPL98)

Fördjupade översiktsplaner som är antagna

Umeås framtida tillväxtområde
Centrala stadsdelarna
Nydalaområdet
Älvslandskapet
Ön
Vindkraft i Umeåregionen
(tematiskt tillägg)
Kusten
Universitets- och sjukhusområdet
Strandskydd i Umeåregionen (tematiskt tillägg)

Så skapas en översiktsplan

Planprocessen, hur en översiktsplan arbetas fram och beslutas

 

Samråd

Synpunkter från samrådsmöten angående översiktsplan för landsbygden (pdf 0,3 MB)

Sidan har granskats 2017-08-18

Sidans kortadress: www.umea.se/oversiktsplan

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.