Startsida Umeå kommun
Bild på Rådhusparken och älven

God tillgänglighet i den offentliga miljön

Umeå kommun arbetar på bred front med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten ska vara en naturlig del i allt vi genomför i den offentliga miljön, t ex när vi bygger nytt och bygger om. Gator och parker har haft en tillgänglighetsplan sedan 2009 och arbetet pågår hela tiden. Vi har ett kontinuerligt samarbete med handikapporganisationer och andra experter, så att vi kan skapa goda lösningar och rätta till brister.

Ibland är det svårt att hitta goda lösningar då många perspektiv ska gå ihop, men vi försöker alltid så gott vi kan hitta en så god kompromiss som möjligt.

Tillgänglighet är avvägningar

Att jobba med tillgänglighet är även att jobba med avvägningar. Det finns nästan aldrig ett självklart eller rätt svar på hur en fråga ska lösas. Det finns råd och riktlinjer och dessa följer vi så långt det är möjligt. Vi ska se till att våra gaturum och parker är till för alla. Detta medför hela tiden en avvägning både mellan olika funktionshinder men även mellan olika trafikanter (barn, äldre, fotgängare, cyklister, mopedister, bilister, bussar, varuleveranser, taxi, sopbilar osv). Vi måste också se till att vi har ekonomiska förutsättningar att ta hand om våra lösningar. Om vi inte kan sköta om den offentliga miljön försvinner snabbt tillgängligheten.

Vad är en tillgänglig miljö?

Tillgänglighet handlar inte bara om att välja kantsten eller inte kantsten, trappor eller ramper. Olika funktionhinder kräver olika lösningar. Lutningar måste hanteras – även i sidled. Belysning är också en tillgänglighetsfråga – det ska vara tryggt men får inte ta bort kontraster. Det ska finnas ledstråk som ska avvägas mot bra cykelparkeringar t ex. Det ska finnas bänkar på inte alltför långa avstånd. Markvärme är en annan åtgärd som ökar tillgänglighet. Snöröjning är den viktigaste tillgänglighetsåtgärden vintertid. För att ta några exempel.

Tillgänglighetslösningar

Exempel på vad vi gjort i den offentliga miljön för att öka tillgängligheten de senaste åren är:

  • vi har dubblat mängden uppvärmd markyta – vilket underlättar för alla
  • vi har åtgärdat 1 592 enkelt avhjälpta hinder
  • vi har tagit fram en teknisk handbok som innehåller krav och riktlinjer som ska följas i samband med om- och nybyggnation
  • samtliga busshållplatser utmed linje 1 och 8 är tillgängliga. På övriga linjer är ca 80 % tillgängliga, och arbetet fortsätter
  • utbildning av vår driftpersonal och annat löpande arbete

Rådhusparkens tillgänglighet

Tillgänglighet har varit en central fråga i planeringen av Rådhusparken. Det är en park som lutar mycket kraftigt och det är en park där det måste finnas plats för många. Vi har i och med ombyggnaden, ur många perspektiv, ökat tillgängligheten.

I mittstråket genom parken är det trappsteg. Den kompromissen har skett för att hantera parkens lutning och samtidigt behålla de stora träden. En avvägning som bedömts rimlig då det finns god tillgänglighet vid passagerna på båda sidor av parken och som ansluter till övergångsställena på Storgatan. Övergångsställena är fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Passagerna tvärs genom parken har åtgärdats så de är plana och nu kan användas av personer med funktionshinder. I parkstråken finns viloplatser så att även de som har svårt att gå kan ta sig genom parken, eftersom de kan vila på vägen.

Genom att skapa platåer finns det nu dubbelt så många sittplatser jämfört med tidigare. Bänkar att vila sig på och som innebär att fler får plats på ett bra sätt.

Grönytorna i den övre parken är tillgängliga även för de som behöver rullstol eller permobil.

Ramper är många gånger bra lösningar men ryms inte alltid. Men maxgränser för lutning och krav på viloplan gör att det kräver stor plats.

Parkerna i framtiden

Vi hoppas att många ska trivas i våra parker och att de ska fungera väl även för personer med funktionsnedsättning trots att vi behövt göra kompromisser. Och det kommer vi även att behöva göra i framtiden. Vi tar alltid emot synpunkter men det är inte alltid de kan tillgodoses då många perspektiv behöver vägas in. Vi gör vårt bästa för att hitta goda kompromisser i alla våra parker.

 

Umeå kommun

Gator och parker


Med anledning av artikel i Västerbottens Folkblad om dålig tillgänglighet i Rådhusparken.

Länk till Folkbladets artikel

Kontakt

Umeå kommun
Gator och parker
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.