Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Arnold Vonkavaara, Trafikverket, Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten, och Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande i Umeå, hjälptes åt att vid invigningen symboliskt knyta samman nord-sydliga förbindelser med de öst-västliga i det logistiska navet Umeå.

160 milj kr investerade i Umeå hamn

Väg E12 har rätats ut och järnvägen har elektrifierats – ytterligare en pusselbit i Nordic Logistic Corridor är på plats. Investeringarna i Umeå hamn stärker det europeiska transportnätet och skapar ännu bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Hamn- och sjöfartsutvecklingen går mot allt större fartyg, ökade kombitransporter och containerisering av industrins transporter. Dessa transportsystem kräver att väg och järnväg kopplas till sjöfarten och hamnarna på ett bra sätt.

De nu genomförda investeringarna i Umeå hamn går under namnet ”Brohamnsprojektet”. 160 milj kr har investerats i en ny och rätare sträckning av väg E12 och ny elektrifierad järnväg, för att tillgodose behovet av säkra godstransporter och logistiksamverkan.

– Vi förordar åtgärder som ger snabb samhällsekonomisk nytta och fördelar för företagen. Satsningen i Umeå hamn är precis en sådan åtgärd, säger Magnus Svensson, vd, SCA logistics.

– Den här utbyggnaden är precis vad norra Sverige behöver, och Kvarken Link med den nya färjan kommer att bli ”state of the art”. Volvo tror på stora volymer till Ryssland, som är en framtidsmarknad, säger Thor Persson, kommunikationschef, Volvo Lastvagnar.

Bygger välfärd

Vid invigningen av nya E12 och den nya järnvägen den 13 november betonade Lennart Holmlund, kommunstyrelsens ordförande i Umeå, samspelet mellan den offentliga sektorn och näringslivet.

­– Svensk industri ser till att vi har skatteintäkter och välfärd. Med den här investeringen har vi skapat bättre förutsättningar för näringslivet, och vi ska också göra vårt för att det ska finnas kompetent arbetskraft.

Ett annat syfte med Brohamnsprojektet är att underlätta resande från Vasaregionen till Umeå och till fjällvärlden genom färjeförbindelsen över Kvarken.

Umeå ett logistiskt nav

Umeå hamn, som hanterar 2,2 miljoner ton gods årligen, är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. Hamnen är också den enda punkten där norra Skandinaviens nord-sydliga förbindelser knyts ihop med de öst-västliga. Med Botniabanan och nya godsbangården i Umeå (och utvecklad verksamhet där) samt Nordic Logistic Center, NLC, kommer Umeås roll som logistiskt nav att förstärkas markant.

För optimal effekt krävs en väl fungerande hamn, som är dimensionerad för kommande behov. Umeå hamns läge vid Botniabanan innebär ytterligare ökade möjligheter till intermodala lösningar (transporter som använder fler än ett färdsätt).

Förbindelser möts

Vasaregionen i Finland får en stark koppling till Botniabanestråket genom färjeförbindelsen över Kvarken. De öst-västliga kommunikationerna är av stor strategisk betydelse. Väg E12 spelar en huvudroll då den, tillsammans med järnväg och sjöfart, utgör en länk mellan Nordatlanten till Ryssland och sydöstra EU.
Brohamnsprojektet är ett samverkansprojekt mellan Umeå kommun, Trafikverket och Region Västerbotten. EU har delfinansierat projektet via strukturfondsmedel.

Mer information:

Läs mer på Umeåhamns webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag