Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå Näringslivsservice

Mycket bra betyg till Umeå Näringslivsservice

Umeå Näringslivsservice får ett mycket bra betyg för sitt arbete 2011 av de företagare och samarbetsparters från näringslivet och universiteten som de har varit i kontakt med.

Betyget är resultatet av en kvalitetsmätning som Umeå Näringslivsservice har genomfört, en webbaserad enkät som besvarades av totalt 120 personer med en svarsfrekvens på 75 procent.

— Resultatet är mycket glädjande. Det visar att Näringslivsservices arbete, som sker i nära samarbete med näringslivet och universiteten, är mycket uppskattat, säger Mikael Öhlund, stadsdirektör, Umeå kommun.

Mäter och utvecklar verksamheten


Näringslivsservices är kommunens operativa organ för näringslivsutveckling och tillväxt, och verksamheten sker oftast i partnerskap med det lokala näringslivet, universiteten med flera. Kvalitetsmätningen genomförs för att få en bild av vad näringslivet och samarbetsparter i Umeå tycker om Umeå Näringslivsservice verksamhet och vad som kan förbättras. Mätningen är ett återkommande inslag för att mäta och utveckla verksamheten.

Årets kvalitetsmätning gav ett medelbetyg till Näringslivsservice på 5,38 och maxbetyget är 6. Särskilt nöjda är näringslivet med kontakten, dialogen, initiativförmågan och samarbetet i stort med Umeå Näringslivsservice.

Bra företagsklimat i Umeå


I undersökningen har företagen också svarat på hur bra företagsklimat de anser att Umeå har, och medelbetyget för det blev 4,51. Undersökningen visar att de viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat är tillgång till infrastruktur, bra tillväxt- och utvecklingsmöjligheter och tillgång till kompetent arbetskraft.

— Eftersom en betydande del av våra företag är beroende av den lokala marknaden, så är Umeås fortsatta tillväxt mycket angelägen för företagens utveckling. Samtidigt är Umeås utveckling beroende av företagens tillväxt, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

I den handlingsplan för Näringslivsservices verksamhet 2012-2014 som kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott godkände tisdagen den 21 februari ligger fokus på att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling i näringslivet, utveckla samverkan och partnerskap samt fortsätta arbetet med att öka kunskapen om Umeås förutsättningar och möjligheter hos potentiella investerare, inflyttare, studenter och besökare. Kompetensförsörjning och kompetensöverföring mellan universiteten och näringslivet är också prioriterade aktiviteter i planen.

Bra service kan bli ännu bättre


När det gäller kommunens service i sin helhet, dvs. kommunens samtliga förvaltningars kontakter och ärendehantering avseende de lokala företagen, visar undersökningen några områden som också kan förbättras, till exempel dialog och samverkan, kortare handläggningstider och möjlighet till "en väg in" i kontakten med kommunen.

Företagslots och handlingsplan för ännu bättre service


Under senare delen av 2010 inrättades en så kallad "företagslots" som ska förenkla och samordna företagens kontakter med kommunen. Företagslotsen kompletteras också med en särskild handlingsplan från augusti 2011 för att skapa "ännu bättre service för företagen". Umeå kommuns mål är att företagen ska uppleva att det är enkelt att komma i kontakt med kommunen, att handläggningen av ärenden är effektiv och samordnad och att företagen bemöts med öppenhet och dialog.

— Resultatet av kvalitetsmätningen visar ambitionen i handlingsplanen är efterfrågad och vi ska fortsätta anstränga oss för att förenkla företagens kontakter med kommunen. Vi vill samordna och effektivisera ärendehanteringen så långt möjligt och ge bra service till företagen, säger Roland Carlsson.

Mer information:

Läs hela undersökningen eller kontakta:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag