Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommun ökar sitt nöjdkundindex för företagare

I årets servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag höjer Umeå kommuns sitt nöjdkundindex från 62 till 68. Årets index är dessutom över medelvärdet för samtliga deltagande kommuner (67). Det myndighetsområde som förbättrat sitt värde mest är serveringstillstånd.

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting resultatet av 2013 års servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. 197 kommuner vill veta hur företag uppfattar kvaliteten på sin service och myndighetsutövning. Fem myndighetsområden har undersökts: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. För dessa områden har frågor ställts om följande serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Den förra mätningen gjordes 2011.

Umeå kommun ligger över medelvärdet

Umeå kommuns nöjdkundindex (NKI) är i år 68. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 67. Jämfört med 2011 har Umeå kommun ökat sitt NKI-värde från 62 till 68. I rankingen med andra jämförbara kommuner (fler än 40 000 invånare) hamnar Umeå på 19:e plats av 56.

– Det känns riktigt bra att utvecklingen går åt rätt håll, säger Roland Carlsson, näringslivschef på Umeå kommun. Kommunens roll är att skapa förutsättningar för och ha en bra dialog med näringslivet för att de ska utvecklas, vilket även i framtiden kommer att vara en prioriterad fråga i det expansiva Umeå. Vi kommer fortsätta att arbeta enligt vårt handlingsprogram ”Ännu bättre service”, avslutar Roland.

Serveringstillstånd ökat mest

Samtliga serviceområden har ett högre index än 2011. De serviceområden som företagarna är mest nöjda med i Umeå är bemötandet och tillgängligheten. Minst nöjda är de med informationen. Det område som ökat mest är bemötandet. Samtliga myndighetsområden har höjt sitt index jämfört med 2011 förutom bygglov. Serveringstillstånd har ökat mest (11 enheter).

– Jag är jätteglad för det goda resultat som verksamheterna inom miljö- och hälsoskydd uppvisar, säger Margareta Green Palo, miljö- och hälsoskyddschef. Miljö- och hälsoskydd ligger över medel jämfört med andra kommuner vilket är ett mycket gott betyg och en tydlig fingervisning om att vårt förbättringsarbete burit frukt. Särskilt roligt är det att se att serveringstillstånd, som numer ingår i vår verksamhet som hanterar livsmedelskontroll, förbättrat sig med hela elva steg.

Bygglov backar inte lika mycket som på nationell nivå

Bygglov är det myndighetsområde i Umeå som tagit ett par steg tillbaka i index (två enheter). Men på nationell nivå minskar bygglovsverksamheten fyra enheter. Nedgången jämfört med 2011 tros bero på den nya Plan- och bygglagen (PBL) som många företagare och handläggare upplevt komplicerar processen.

Handläggningstiden för ett bygglovärende i Umeå är endast 5-6 veckor om handlingarna som lämnas in är kompletta och inte strider mot någon bestämmelse. Andra ärenden,t ex där ansökan strider mot detaljplanen,  kan däremot ta längre tid. Umeå är även inne i en intensiv tillväxtfas, som innebär många byggprojekt med komplicerad handläggning.

Sedan 2011 har Bygglov både rekryterat och genomfört flera åtgärder för att frigöra tid för handläggare och inspektörer.

– I en annan undersökning ger företagare, som haft ärenden hos oss under 2012, oss 3,8 i medelbetyg på en femgradig skala och ännu högre betyg får vi av privatpersoner, berättar Jonas Andersson, bygglovchef.

Bygglov planerar fler åtgärder för att öka servicenivåerna, t ex kommer E-tjänster att införas och informationen ses över för att underlätta för sökanden att lämna kompletta handlingar. Det påbörjas också ett verksamhetsutvecklingsarbete (Lean) som syftar till att kundanpassa och effektivisera verksamheten med minskad ledtid som mål.

Frågetelefon och mejladress för markupplåtelse

Markupplåtelse och brandtillsyn också höjt sina index sedan 2011.

-  Vi har gjort en översyn av vårt arbetssätt och t ex ökat vår tillgänglighet genom att införa en frågetelefon och en mejladress där frågor besvaras skyndsamt, berättar Karin Isaksson, gatu- och parkchef i Umeå kommun.

Mer information

Läs rapporten här eller kontakta:

Roland Carlsson
näringslivschef
070- 578 65 50

Karin Björk
företagslots
070-653 16 88

Margareta Green Palo
miljö- och hälsoskyddschef
070-6611684

Karin Isaksson
gatu- och parkchef
070-33 22 532

Jonas Andersson
verksamhetschef bygglov och inspektion
070-666 21 62 

Lars Tapani
brandchef
090-16 22 15

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag