Startsida Umeå kommun
Situationsplan äldreboende och förskola på Ålidhem

Antagen detaljplan för ett särskilt boende för äldre och en förskola

Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för ett kombinerat särskilt boende för äldre och en förskola på Ålidhem. Planområdet ligger vid korsningen Östra Hyvlargränd och Studentvägen. Äldreboendet kommer att rymma cirka 60 lägenheter. Förskolan får plats för 10 avdelningar.

– Behovet är stort av både förskolaplatser och boenden för äldre.  Placeringen är lämplig och verksamheterna kan nu dela vissa funktioner som till exempel kök. På så sätt kan de sänka sina kostnader och, inte minst, skapa spännande möten över generationer, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

De nya byggnaderna, som är sammanlänkade, förväntas byggas i fyra respektive två våningar. Entréerna för förskolan och boendet kommer att vara orienterade mot Studentvägen. Studentvägens grönytor och diken byggs om och fler träd kommer att planteras ut mot vägen. Med hänsyn till de boendes och skolans behov av friytor kommer marken i huvudsak att planläggas som kvartersmark. För att skydda växtligheten har stora delar av planområdet försetts med bestämmelsen skog, vilket innebär att ett marklov krävs för att få fälla träd. Lek- och rekreationsytorna placeras i den nordvästra delen och mot skogsdungen.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.