Startsida Umeå kommun
Illustration över planområdet på Strömpilen

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område vid Strömpilen. Bland annat finns planer för nya byggnader norr om huset där Elgiganten ligger idag. Den nya planen skapar även förutsättningar för en gästhamn och ett mer blandat innehåll inom området.

– Den nya planen är mer flexibel och gör det möjligt för fler typer av verksamheter att etablera sig inom Strömpilens handelsområde. Området kommer även fortsättningsvis domineras av handel, men på sikt kan området övergå till ett slags stadsdelscentrum. Det blir en lämpligare användning av detta attraktiva älvsnära läge, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

För att få en sådan utveckling och för att skapa flexibilitet inför framtiden har området, i detaljplanen, reglerats med användningen ”Handel och Centrum”. Inom användningen Centrum ryms all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många människor. Där ingår bland annat butiker, service, gym, kontor, bio, bibliotek, teatrar, bank, religiösa byggnader, föreningslokaler, samlingslokaler, restauranger, hotell och lättare vårdinrättningar.

Småbåtshamn

Längs älven har det tidigare byggts kontorslokaler utformade med inspiration av sjöbodar. Fastighetsägaren vill fortsätta att nyttja vattnet som en resurs i sitt framtida koncept. Ambitionen är därför att inom Strömpilens handelsområde skapa en gästhamn.

– En gästhamn inom området ser vi väldigt positivt på. Det finns en önskan från kommunens sida samt från båtorganisationer om att utveckla båtlivet i Umeå, säger Mikael Berglund.

Gestaltning

Strömpilen är ett område som är väl synligt både från flera olika platser. Det ställer stora krav på den nya bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter. Planförslaget möjliggör att ny bebyggelse ansluter direkt mot delar av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Det är viktigt det sker på ett varsamt sätt. Det har säkerställts med en planbestämmelse som också reglerar utformningen och val av fasadmaterial.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.