Startsida Umeå kommun

150 personer engagerade sig i dialogen i parken. 82 personer svarade på webbenkäten. Särskilda dialogmöten hölls med pedagoger och elever på Böleängsskolan.

Böleängsparken engagerar boende

Böleängsparken ska byggas om nästa sommar. Under hösten har Umeå kommun, Gator och parker, genomfört en dialog med närboende i området. Engagemanget har varit stort. Sammanfattningen och analysen av medborgardialogen har sammanställts i tre ledord: mångfald, mötesplats och aktivitetspark. Resultatet av medborgardialogen tillsammans med slutsatserna är ett viktigt underlag när parken nu ska utformas.

Böleängsparken är en stadsdelspark som alla närboende ska kunna nyttja på olika sätt där lekparken är central. Sommaren 2017 ska parken byggas om. Böleängsbornas synpunkter och idéer är ett viktigt underlag när parken utvecklas.

Ledorden är mångfald, mötesplats och aktivitetspark

Sammanfattningen och analysen av medborgardialogen har sammanställts i tre ledord: mångfald, mötesplats och aktivitetspark.

Slutsatser av medborgardialogen är i korthet följande:

Motion, idrott och spontanidrott

 • Parken ska fortsättningsvis kännetecknas som en aktiv park.
 • Utbudet av och funktionen av motion, idrott och spontanidrott utvecklas både för att bibehålla en redan aktiv målgrupp men också för att fler åldersgrupper ska vilja nyttja parken. 

Lugn och ro

 • Parkens kontemplativa upplevelser behöver nyanseras och kompletteras.
 • Sittplatser, och en variation av dessa behövs .

Möten och mötesplatser

 • Parkens funktion som mötesplats behöver förstärkas och utvecklas ytterligare, även vintertid.

Vinteraktiviteter

 • Isplanen och området närmast behöver utvecklas ytterligare.
 • Öppna och kuperade ytor behöver värnas och eventuellt kompletteras.

Lek

 • Parken ska fortsätta vara en attraktiv lekmiljö för olika åldersgrupper men uppgraderas till en stadsdelslekplats.
 • Vid utvecklingen av parken är viktigt att behålla öppna ytor för den spontana/kreativa och aktiva leken.
 • Parkens rumslighet behöver utvecklas för att också skapa intima lekmiljöer.
 • Vegetationen kan hjälpa till att skapa rumslighet och kreativa lekmiljö.

Övrigt

 • Stråk och gångvägar behöver ses över.
 • Nivån på parkens belysning behöver justeras.
 • Belysning där aktiviteter sker kvällstid, t ex vid lekplatsen behöver ses över och kompletteras.

Stort engagemang

Under hösten har en webbenkät legat öppen för alla på webbplatsen. 82 personer gjorde webbenkäten. Mer än hälften av de som svarade var mellan 26 och 50 år. Vid tre tillfällen har dialogmöten hållits i parken. Omkring 150 personer besökte dialogvagnen. Ett antal dialogmöten med pedagoger och eleverna på Böleängsskolans (Åk 1–6) har också genomförts. Många synpunkter och kommentarer är väldigt olika varandra men vissa gemensamma nämnare finns också. Några grupper är underrepresenterade i dialogen; seniorer/ungdomar men också vuxna med avseende på sina egna behov. Dessa grupper har lyfts fram i analysen eftersom den här parken ska kunna användas av alla.

Nu upphandlas konsult där denna analys är ett viktigt underlag. Förslag till utformning av Böleängsparken presenteras våren 2017.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i dialogen, säger Carola Rubinsson och Sara Hedlund, landskapsarkitetker på Umeå kommun. Det har varit oerhört värdefullt.

Kontakt

Carola Rubinsson
landskapsarkitekt LAR/MSA
090-16 14 87
mejl

Sara Hedlund
landskapsarkitekt LAR/MSA
090-16 15 03
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.