Startsida Umeå kommun

Detaljplan för Brinkvägen på granskning efter sommaren

Vid Brinkvägen planeras för bostäder, parkmark och en småbåtshamn. Planförslaget har justerats efter samrådet som hölls hösten 2015. Byggnadsnämnden har nu beslutat att detaljplanen ska ut på granskning. Planen väntas komma ut på granskning under hösten 2016.

– Det här är en detaljplan som har ett stort allmänt intresse och där vi fått in många synpunker under samrådsperioden.Därför tar vi upp den i nämnden innan granskning. Synpunkterna har främst gällt stabiliteten i området, bevarandet av grönområdet och befintliga naturvärden samt olika trafiklösningar säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott för att säkerställa tillräckligt park- och naturmark i denna del av Umeå stad. Övriga partier valde att gå vidare med planen till granskning, Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

– Tittar vi bara på området vid Brinken blir det acceptabelt med grönområden. I ett lite större perspektiv ser vi en risk att den här delen av staden får ett underskott av natur och parkmark. Det är något vi anser behöver utredas ytterligare, säger Mattias Sehlstedt (V), ledamot, byggnadsnämnden.

Flest synpunkter kring grönområdet

De flesta synpunker som inkom under samrådstiden har gällt förlusten av park och grönytor. Grönområdet kommer inte att försvinna helt men förändras i omfattning. Värdet av dessa attraktiva bebyggelselägen har i översiktsplanen värderats högre än de natur- och rekreationsvärden som finns där idag.

Delar av området kommer att planläggas som park samt naturområde vilket innebär att de närboende och allmänheten kommer att ha fortsatt tillgång till en grön utemiljö. Strandpromenaden kommer att bli mer lättillgänglig genom en trapp som förbinder parken med naturområdet till Strandpromenaden.

Släntens stabilitet

Samrådet har även visat att det finns oro över släntens stabilitet och hur exploateringen kan komma att påverka närliggande byggnader. Stabilitetsutredningar har gjorts som visat vilka förutsättningar och krav på åtgärder som måste till för att området ska kunna exploateras, dessa finns införda i planbestämmelserna.

Östra och Västra Brinkvägen

Flera av de yttranden som inkommit har berört detaljplanens förslag att öppna upp för biltrafik mellan Östra och Västra Brinkvägen. Enligt planbeskrivningen är det endast att ses som en möjlig lösning om trycket blir för stort på korsningen mellan Kvarnvägen och Storgatan. Kortsiktigt kommer inga förändringar att ske. Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivning där det framgår att det är Tekniska nämnden som beslutar om olika trafiklösningar. Det innebär att det är Tekniska nämnden som beslutar om man ska öppna upp mellan Östra och Västra Brinkvägen.

Mer information på projektsidan

När granskningen börjar publiceras samrådsredogörelsen och övriga handlingar på www.umea.se/brinkvagen.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.