Startsida Umeå kommun
Karta, Holmön

Detaljplan för fritidshus på Holmön lyfts till kommunfullmäktige

Byggnadsnämnden godkänner detaljplan för nya fritidshus på Holmön. Men detaljplanen aktualiserar frågor av principiell art och därför ska detaljplanen lyftas till kommunfullmäktige för antagande. Sammantaget står två principer mot varandra, att utveckla Holmön men samtidigt säkerställa vattenförsörjningen och inte förorsaka kommunen och fastighetsägare stora kostnader. Byggnadsnämnden var oenig då Vänstern och Kristdemokraterna yrkade att planläggningen skulle avbrytas.

Ökad bebyggelseutveckling för såväl fritids- som åretruntboende på Holmön är en målsättning i det strategiska dokumentet ”Holmön – Umeås utpost i Kvarken, strategier för framtiden”, som togs fram i bred dialog med Holmöborna och antogs av kommunstyrelsen 2013. Syftet med denna detaljplan är att skapa planmässiga förutsättningar för fritidshusbebyggelse och tillfartsvägar.

Risk för dålig grundvattenkvalitet

I november 2016 beslutade byggnadsnämnden att höra miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande. När det gäller avlopp menar miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är möjligt att med krav på sluten tank eller annan lösning minimera risken att förorena egen eller grannars vattentäkt med avloppsvatten. Nämnden påpekar att grundvattenkvaliteten på ön har brister idag och kan komma att försämras ännu mer, till exempel på grund av ökad exploatering. På sikt kan kommunen tvingas att ordna kommunalt dricksvatten för att säkra tillgång och kvalitet. Sammantaget avstyrker miljö- och hälsoskyddsnämnden att planen antas om inte ytterligare undersökningar visar hur vatten och avlopp kan ordnas i det södra området utan att riskera inträngsel av saltvatten i grundvattnet.

Klara vattenförsörjningen i takt med utvecklingen

Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande föranleder inte någon ändring av själva detaljplaneförslaget. Därmed godkänner byggnadsnämnden detaljplanen och lyfter antagandet till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har att besluta utifrån långsiktiga konsekvenser för Holmöns utveckling och kostsamma åtgärder som eventuellt kommer att krävas för att klara vattenförsörjningen.

– I utvecklingsstrategin för Holmön framgår att viss befolkningsökning och bostadsbyggande krävs för att klara servicenivåerna och möjligheten att vara bofast på ön. Det ställs nu mot kommunens utvecklingsstrategi för vatten och avlopp där Holmön inte är prioriterat. Det är en principfråga som inte bör avgöras i byggnadsnämnden, utan måste lyftas till kommunfullmäktige, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Oenig nämnd

Vänstern yrkade på att avbryta planarbetet och Kristdemokraterna biträdde yrkandet.

– Jag tycker att det är positivt med utveckling på Holmön, men vattenförsörjningsfrågan behöver lösas innan ytterligare planering bör ske. Det finns i dagsläget tillräckligt stora risker att vattenförsörjning inte kan garanteras, samt att det kan innebära betydande kostnader för kommunen i framtiden, kommenterar Mattias Sehlstedt (V), ledamot i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mejl

Mer information

Läs om Holmön

På sidan finns dokumentet "Holmön – Umeås utpost i Kvarken, strategier för framtiden".

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.