Startsida Umeå kommun
Operetten, karta

Detaljplan för nya bostäder och skola på Umedalen

Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för nya bostäder och skolverksamhet på Umedalen, vid Teaterallén/Rampljusallén. Det innebär att den sista delen av området kan färdigställas.

Byggnadsnämnden har efter samrådsförfarande antagit en detaljplan som ska skapa förutsättningar för nya bostäder och skolverksamhet på Umedalen, vid Teaterallén/Rampljusallén (Operetten 37 och del av Backen 6:1). Planbeställare är Myresjö mark.

Ändringar efter samråd

Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, kommunala och statliga instanser har haft möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Utifrån dem har plankartans bestämmelse om friyta preciserats vad gäller omfattning (1/3-del av bruttoarean), detaljplanens syfte ändrats till att omfatta bostäder och skolverksamhet, att utfarter från planområdet ändrats som en följd av att begränsningen till endast gruppboende utgick, att angiven nockhöjd ändrats till byggnadshöjd, att angivet gatunamn redigerats till Kavaljersvägen samt att planbestämmelse som reglerar fällning av träd på del av Backen 6:1 införts i planhandlingarna. Utöver det har bestämmelse om maximalt antal utfarter från Operetten 37 mot Kavaljersvägen införts på plankartan.

Synpunkter från fastighetsägare

Det finns synpunkter från ett antal fastighetsägare i området som har besvarats men lämnats utan åtgärder i planen, till exempel oro för trafik och förtätningens effekter, bland annat för fastigheternas värde.

– Trafiksituationen är utredd och nybyggnation medför viss ökning av trafikflödet men inte i större omfattning än vad som kan förväntas. Det är förståeligt att nya byggnader kan upplevas som besvärande till exempel med tanke på insyn men det har redan i tidigare detaljplaner varit tänkt att planområdet skulle bebyggas, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden. 

– Det är mycket positivt att vi med den här nya planen skapar förutsättningar för bostadsbyggande och skolverksamhet och att det här obebyggda området nu kan bli färdigställt, säger Mikael Berglund.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.