Startsida Umeå kommun

Klicka på bilden för att se hela planritningen.

Detaljplan för södra Ön till kommunfullmäktige

Byggnadsnämnden har preliminärt godkänt den reviderade detaljplanen för södra Ön. Den ska antas av kommunfullmäktige i vår. Nämnden föreslår att fullmäktige samtidigt upphäver strandskyddet i vissa delar. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar stadsbebyggelse och göra strandskogar och strandpromenaderna tillgängliga för alla.

Arbetet med detaljplanen för södra Ön har pågått sedan februari 2012. Under 2014 skedde samråd och fram till sommaren 2016 har ett stort antal utredningar och kompletterade analyser och granskning genomförts, till exempel miljökonsekvensbeskrivning, riskanalyser, häckfågel- och fladdermusinventering.

Friluftsliv, hotell, verksamheter och gästhamn

Den nu omarbetade detaljplanen överensstämmer med fördjupade översiktsplanen och grundar sig på ett omfattande utredningsunderlag. Den södra spetsen på Ön är ett utmärkt läge för utevistelse och fin natur lämplig för friluftsevenemang. Det blir också en plats för en besöksanläggning med hotell som markerar sig i höjd. Andra delar av planområdet består av ytor avsedda för verksamhetsbyggnader – främst kontor, småindustri och hantverk – som ska placeras stadsmässigt runt ett torg; gärna med anknytning till det älvsnära läget med t ex båtplatser, marina, gästhamn mm. God estetik eftersträvas med hänsyn till det unika och exponerade läget vid stadens entré från havet.

Utbyggnaden kommer att ske under lång tid och därför görs planen flexibel.

Strandskogsridån ska bevaras

Lillån, Ön, Umeå

Ett exempel är att genom att spara strandskog på Lillåns båda sidor, kommer vattnet att upplevas som en del av den gröna miljön och området kommer att upplevas större.

De strandnära lövskogarna har ett dokumenterat värde för den biologiska mångfalden. Naturvärden och upplevelser gynnas därför när man strandskogsridån mot älven bevaras. Marken på södra Ön är ganska öppen och låglänt och kan få en god kontakt med älven. Strändernas olika karaktärer ska tas tillvara när man bygger Öns nya grönstruktur. Strandskogsvegetation är även ett skydd mot erosion. I en parallell process ansöks även att erosionsskyddet kompletteras med stenskoning (stärka strandlinjen med stenblock).

Strandskyddet upphävs

Strandområdena kommer enligt planförslaget att vara allmänt tillgängliga och utformas så att de blir tillgängliga för alla. Det finns också verksamheter som behöver närheten till vattnet. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs för kvartersbebyggelse och infrastruktur inom 100 meter från strandlinjen på vissa stråk.

– Vi menar att detaljplanen väsentligt förbättrar tillgängligheten för allmänheten till stränderna samtidigt som den befintliga strandskogen bevaras för att säkerställa biologisk mångfald på ön, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

– Planen uppfyller mycket väl de intentioner vi har för södra Ön och vi hoppas på en bra utveckling med en företagsmiljö som är kreativ på den strategiskt placerade och vackra platsen, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
Umeå kommun
090-16 14 86
070-611 14 49
mejl

Klicka på bilden för att göra den större.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.