Startsida Umeå kommun
Frigg

Illustration av möjliga nya byggnader i Valandkvarteret sett från Götgatan. Från Gestaltningsprogrammet. Ill: Arkinova Arkitekter. Klicka för större bild.

Detaljplan för Valandkvarteret till fullmäktige

Byggnadsnämnden i Umeå har godkänt detaljplan för påbyggnad av Valandhuset och tillbyggnad av ett högre gårdshus samt ny gatubyggnad mot Götgatan. Då planen är stor, berör Umeås absoluta centrum och är av principiell karaktär föreslogs också att kommunfullmäktige ska besluta om planen. Ärendet förväntas komma upp på dagordningen direkt efter sommaruppehållet.

Planens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnad av bostäder, kontor och butiker samt parkeringar under mark. Syftet är också att beakta en god stadsbild liksom värdekärnan Rådhusesplanaden. Detaljplanen gäller Frigg 7, 8, 9, 10 och 12.

frigg

Påbyggnaden av Valandhuset sett framifrån Rådhusesplanaden. Från gestaltningsprogrammet. Ill:Arkinova Arkitekter. Klicka för större bild.

Planens innehåll

Förslaget medger en ny byggrätt för bostäder i form av påbyggnad av Valandhuset med tre våningar, drygt 30 mindre lägenheter. På gården och mot Götgatan medger planen en byggrätt för en byggnadskropp uppdelad på tre sammanbyggda huskroppar. I de två nedre våningarna mot Götgatan medger förslaget endast verksamheter kopplade till handel, kontor, restaurang och samlingslokaler. Samtliga övriga ytor, d.v.s. våningarna 3–10, är avsedda för bostäder — ca 70-80 lägenheter. Under mark medger planen garage och sekundärytor. Vad gäller friytor omfattar planen en tänkt takterrass på våning 5 på knappt 300 m² och en förhöjd gård på 700 m².

Gestaltningsprogrammet en viktig del

För detaljplanen finns ett gestaltningsprogram framtaget som anger en bestämd kvalitetsnivå och konkreta beskrivningar av byggnads- och gårdsgestaltningen. Programmet är en del av detaljplanen och blir ett underlag för fortsatt gestaltningsarbete, vid projektering och i hantering av bygglov. Några av gestaltningsprinciperna finns visualiserade (se bilder).

frigg

Påbyggnaden av Valandhuset sett inifrån gården. Från gestaltningsprogrammet. Ill. Arkinova Arkitekter. Klicka för större bild.

– Den här planen är helt rätt enligt allt som är beslutat kring Umeås utveckling i centrum och byggnadsnämnden godkände den med full enighet. Planen är stor, området ligger inom riksintresset och utbyggnaden påverkar många, så därför blir det bra att beslutet tas av kommunfullmäktige, säger Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden.

Moderaterna yrkade att både verksamheter och bostäder ska tillåtas på våning 2. Förslaget röstades ned med siffrorna 9-2.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
Mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
Mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.