Startsida Umeå kommun

Illustration planerad ny bebyggelse på Dragonfältet. Illustration: White arkitekter.

Godkänd detaljplan för 150 lägenheter och ett nytt parkeringshus vid Dragonfältet

Byggnadsnämnden har godkänt en ny detaljplan för ett område vid Ridvägen på Dragonfältet. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för att bygga två nya kvarter med cirka 150 nya lägenheter samt ett parkeringshus. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

– En bra plan som skapar förutsättningar för många nya bostäder i ett centralt läge. Området är ganska splittrat idag och ett mål med den nya planen är att läka samman stadsmiljön och förtäta och bygga blandstad, helt enligt översiktsplanens intentioner, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Två nya kvarter med bostäder planeras längs Ridvägens västra sida i anslutning till befintliga stallbyggnader. Husen som planeras är fem våningar höga lamellhus som sträcker sig längs hela kvarteret. Mindre flerfamiljshus, i fyra våningar, får uppföras tvärställda mot lamellhusen. Den nya bebyggelsen kan komma att innehålla cirka 150 lägenheter och ambitionen är att det blir hyresrätter.

Ny parkeringsanläggning

Förutom en förtätning med bostäder föreslås ett nytt parkeringshus placeras vid Ridvägen mellan Hovrättsgatan och Bankgatan. Parkeringshuset får fem plan varav 1,5 under mark och beräknas kunna innehålla lite drygt 300 parkeringsplatser. Parkeringshuset och de planerade bostäderna kommer att öka trafiken i området. Tillskottet blir dock litet och bidrar inte nämnvärt till högre halter av kvävedioxid varken i närområdet eller på Västra Esplanaden.

– Parkeringshuset och dess placering är en del av parkeringsstrategien. Vi ska flytta arbetsplatsparkeringar inom centrumfyrkanten till samlade anläggningar utanför, till förmån för kunder och boende i centrum. Totalt sett tillkommer alltså inte speciellt många parkeringsplatser. Det handlar mer om att placera och använda platserna på ett bättre sätt och på så sätt bidra till att förbättra Umeås luftkvalitet, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Illustration nytt parkeringshus

Illustration nytt parkeringshus vid Dragonfältet. Illustration: TM Konsult.

Bra förutsättningar för gående och cyklister

I den nya planen har trafiksituationen setts över för hela området. Bland annat kommer Ridvägen att få en mer stadsmässig utformning som ska öka tydligheten, tillgängligheten och orienterbarheten för olika trafikanter i området. Syftet är också att få ner hastigheten på Ridvägen. Cykelbanan längs Ridvägen får ett nytt läge på den västra sidan.

Gestaltning i värdefull kulturmiljö

Den nya detaljplanen ger kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer inom det gamla regementsområdet ett formellt skydd. De gamla stallarna markeras med q i planen och får inte rivas. Principen för gestaltningen av området är att de byggnader som planeras för bostäder anknyter i utformning och material till de byggnader som använts för bostadsändamål inom regementsområdet. Det nya parkeringshuset ska utformas i material som knyter an till förråds- och stallbyggnader. Byggnadsnämnden valde även att göra medskicket att det nya parkeringshuset ska utformas med fokus på jämställdhet och trygghet. Det kan till exempel handla om hur man arbetar med belysning i och kring parkeringshuset.

Den nya detaljplanen är godkänd av byggnadsnämnden och går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.