Startsida Umeå kommun

Godkänt planprogram för ett område vid Engelska skolan på Böleäng

Byggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för ett område på Böleäng. Planområdet omfattar dels obebyggd mark söder om Bölevägen, idrottsplanen vid Ekvägen samt kring Engelska skolan (den tidigare slakteritomten). Området ska främst utvecklas för olika typer av bostäder, men även förskola och viss annan verksamhet. En detaljplan kommer att tas fram för hela området.

– Det här är en möjlighet att tillskapa ny bebyggelse med stor andel bostäder centrumnära inom den så kallade femkilometersstaden. Det blir en förädling av industriområdet som med åren blivit en ödslig del på Böleäng, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I planprogrammet föreslås bland annat flerbostadshus i 4–5 våningar längs Bölevägen, vissa med delvis nedgrävda garage. Ett grönt gång- och cykelstråk planeras från fotbollsplanen på Ekvägen ner till Bölesholmarna via Laxgränd. Längs Boställsvägen planeras för en förtätning med kedjehus på den grönyta som ligger öster om fotbollsplanen. Planprogrammet skapar förutsättningar för cirka 450 nya bostäder inom området.

Fortsatt planläggning

Slakteritomten och Engelska skolan ägs av Kungsleden och den västra obebyggda delen av kommunen. En gemensam detaljplan ska nu tas fram för hela programområdet. Kommunens mark kommer därefter att markanvisas till två eller flera byggherrar.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.