Startsida Umeå kommun

Godkänt planprogram för Lilljansberget

Byggnadsnämnden har godkänt det planprogram för Lilljansberget som varit på samråd under våren. Syftet är att utveckla området för stadsbebyggelse med blandat innehåll. I första hand planeras för bostäder men även lokaler för verksamheter. Planprogrammet förs nu vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

– Umeå kommun har tydliga visioner om att Lilljansberget ska utvecklas till en kvartersstad med blandat innehåll. Det ska ske i samspel med utvecklingen av universitetet för framtida behov inom det befintliga campusområdet. Fullt utbyggt innebär programmet bostäder för cirka 4 000 invånare vilket är väldigt positivt då det finns ett stort behov av nya bostäder, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

1 500 studentbostäder

Programområdet omfattar Lilljansberget tillsammans med Lilljansskogen, Petrus Laestadius väg och delar av campusområdet. Programmet möjliggör cirka 2 000 nya bostäder varav cirka 1 500 studentbostäder. Utöver detta tillkommer cirka 14 000 m2 lokaler för verksamheter främst längs Petrus Laestadius väg med koncentration kring en ny entré till Sveriges lantbruksuniversitet.

Petrus Laestadius väg får en stadsmässig karaktär med tydlig kvartersstruktur. Uppe på berget ska bebyggelsen vara lägre och anpassas till naturmiljön och trädtopparnas höjd. Närheten till naturen ska ge området dess karaktär och identitet. Ett större hällparti i områdets mitt ska sparas och bilda en gemensam naturpark för boende och besökare i området.

Detaljplanering nästa steg

Det godkända planprogrammet förs nu vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Nästa steg blir att gå vidare med detaljplaner för två-tre av delområdena. Dessa ska påbörjas innan sommaren.

Akademiska hus är markägare och har ansökt om planprogram. Planprogrammet är en vidareutveckling av ”Fördjupad översiktsplan för Universitetsstaden” från 2013. Ett planprogram för ett område underlättar fortsatt detaljplanearbete.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.