Startsida Umeå kommun

Godkänt planprogram för östra Ersmark

Byggnadsnämnden har godkänt ett planprogram för östra delen av Ersmark. Planprogrammet skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla Ersmark med fler bostäder. Det godkända planprogrammet kommer användas som underlag för kommande detaljplaner.

– Planprogrammet har sin utgångspunkt i översiktsplanen där områden öster om Ersmarks gamla bykärna pekas ut som omvandlingsområde för ny bostadsbebyggelse. I dagsläget finns en stor efterfrågan på tätortsnära villatomter i och runt Umeå. Det är positivt att vi nu kan gå vidare med detaljplaneläggning av den nordöstra delen av Ersmark, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

I den norra delen av planområdet föreslås en vidare utbyggnad av bostadsområdena. Här föreslås tätare bostadsområden med småhus och möjlighet till mindre flerbostadshus. I södra delen föreslås istället en förlängning av bebyggelsestrukturen i Ersmarks äldre byakärna med en glesare bebyggelsestruktur som utgår från befintliga skogs- och jordbruksvägar inom området.

Efter ett yrkande från Vänsterpartiet gjordes ett tillägg i planprogrammet om att mark ska avsättas till framtida behov för kommunala verksamheter, till exempel förskola, äldreboende och särskilda boenden.

Utbyggnad i etapper

Detaljplaner för delområden kommer att tas fram etappvis och utbyggnaden kommer att ske under en lång period. I den norra delen fortsätter arbetet med detaljplanering direkt och utbyggnad kan komma att påbörjas nästa år. I den södra delen är bostadsbebyggelse aktuellt på längre sikt.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.