Startsida Umeå kommun

Landskapsanalys underlättar vid inventering av fladdermöss

Umeå kommun har med hjälp av bidrag för Lokala naturvårdsprojekt (LONA) tagit fram en översiktlig landskapsanalys som visar var det borde finnas fladdermöss i Umeå kommun. Analysen används som ett praktiskt stöd i kommunens planeringsarbete och underlättar prioritering av framtida fladdermusinventering.

Fladdermössen och deras viktigaste livsmiljöer är skyddade enligt artskyddsförordningen och den europeiska fladdermuskonventionen. Med hjälp av befintliga kartunderlag och naturinventeringar har kommunen genomfört en GIS-baserad landskapsanalys över områden med livsmiljöer som skulle kunna
vara intressanta för fladdermöss och där djuren borde finnas.

Intressanta miljöer för fladdermöss är främst kantzoner nära till vatten, lövskogar, halvöppen landskap och närhet till äldre eller småskalig bebyggelse. Analysen visar att det finns stora förutsättningar för art- och individrika fladdermusförekomster längs Umeälven och Sävarån, Umedeltat och kring Nydalasjön.

Bidra med kunskap

I norra Sverige vet vi generellt alldeles för lite om var det finns fladdermöss och hur de lever. I Sverige förekommer 19 arter av fladdermus, hittills har 8 av dem hittats i Umeå kommun.

– Vi efterslyser fladdermusobservationer från befolkningen, främst för att få mera uppgifter om var det finns yngelkolonier och övervintringsplatser. De är jättesvåra att upptäcka genom inventeringar, säger Doris Grellmann, naturvårdplanerare, Umeå kommun.

Har du hittat fladdermöss på din vind eller jordkällare, eller har du sett fladdermöss flyga ut ur ett hål i husväggen? Berätta gärna vad du vet i ett formulär på kommunens webbplats och hjälp oss att få mer kunskap om var det finns fladdermöss.

Kontakt

Doris Grellmann
naturvårdsplanerare
Umeå kommun
090-16 16 69
073-079 57 38
mejl

Figuren visar de största sammanhängande områdena med mycket hög eller högsta potential att hysa värdefulla fladdermusbiotoper.

Kartan visar områden där det är stor chans att det finns fladdermöss. Områden med störst sammanlagd areal är markerade i mörkgrönt. De områden som därutöver har störst areal med högsta potential visas i ljusgrönt. Områdena är numrerade i storleksordning.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.