Startsida Umeå kommun

Byggnadsnämnden har beslutat att börja arbetet med en detaljplan för en stor del av norra Ön. Den nya detaljplanen ska skapa förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter.

– Det nya detaljplanen blir nästa steg i arbetet med att genomföra utvecklingsvisionerna i översiktsplanen ”Fördjupning för Ön”. Totalt omfattar översiktsplanen drygt 3 600 lägenheter och andra boendeformer, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndes ordförande.

Planområdetavgränsas preliminärt till norra Ön och omfattar det område som i fördjupning för Ön är utpekat för bostadskvarter. Den norra delen av ett park och naturområde, strandområde samt nya broar tas också med i planavgränsningen.

Planarbetet inleds med utredningar som kommer att utgöra underlag till det fortsatta arbetet. Ett gestaltningsprogram ska tas fram för att definiera gestaltningsprinciper och vilka kvaliteter som ska lyftas fram. Utbyggnaden av planområdet kommer att ske i etapper och beräknas ta 15 till 20 år.

Detaljplanen beräknas antas i slutet av 2018.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.