Startsida Umeå kommun
Planområde för Nydala sjöstad

Nu inleds planläggning av Nydala sjöstad

Byggnadsnämnden har beslutat att börja planlägga Nydala sjöstad. Området sträcker sig mellan Gösta Skoglunds väg och Ålidbacken/Tomtebovägen ner mot Nydalasjön. Närmast ringleden planeras för verksamheter medan resterande delar av planområdet är tänkt att bebyggas med en blandning av bostäder, kontor och verksamheter.

– Det är jätteroligt att det här kommer igång. Det är inte så ofta vi tar beslut om att påbörja en detaljplanen som skapar förutsättningar för en helt ny stadsdel. Tanken är att området ska bebyggas med en tätare kvartersstad, i
4–5 våningar, med blandat innehåll, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

– Med en tätare exploatering kan det bli möjligt att lägga en av kollektivtrafikens stomlinjer genom området. Det är viktigt med en effektiv kollektivtrafikförsörjning så att hållbara resvanor underlättas, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Planområdet ligger bredvid ringleden som är trafikerad av tung trafik. Förutom en riskanalys behövs även en trafikutredning för att utreda kapaciteten i de befintliga cirkulationsplatserna samt buller- och luftmiljöutredningar.

Planområdet är idag oexploaterat, skogsbevuxet, relativt flackt och genom området sträcker sig Kolbäcken. Kolbäckens naturliga sträckning ska nyttjas i ett grönstråk som är tänkt att sträcka sig genom planområdet. Kolbäcken är också viktig vad gäller dagvattenhantering. Dagvattenfrågan kommer bli en viktig fråga att hantera vid planläggning.

Den nya detaljplanen beräknas antas tredje kvartalet 2018.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.