Startsida Umeå kommun

Illustration på hur planområdet kan komma att se ut. Illustration White arkitekter.

Ny detaljplan för utveckling av Uminova Science Park

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan vid Uminova Science Park. Den nya detaljplanen skapar förutsättningar för att fortsätta utveckla området. Flera nya byggnader planeras, bland annat en hög byggnad i 10-11 våningar som kommer att synas från E4:an och bli ett landmärke för området.

– En väl utvecklad Science Park är av stor betydelse för den framtida utvecklingen av kunskapsintensiva företag i Västerbotten och norra Sverige. Det är en förutsättning för att Umeå ska nå målsättningen om 200 000 invånare, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Planen är flexibel och tillåter att marken används till olika ändamål. Inom planområdet blir det möjligt med både handel, kontor, vård, småindustri, bostäder samt skola. Med småindustri menas här verksamheter och forskning knutna till universitetssjukhusets och universitetets verksamhetsområde.

Den fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden anger att byggnader inom planområdet bör utformas med en framåtblickande arkitektur. Det ska vara tydligt att de ingår i Uminova Science Park. I detaljplanen finns utrymme för att dessa visioner ska kunna förverkligas. Den höga byggnaden, vid Kuratorvägen blir synlig på långt håll och får därför en stark betydelse som landmärke. Byggnaden kan bli totalt 10-11 våningar hög.

Förslag till dispositionsplan.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.