Startsida Umeå kommun

Nytt parkeringshus längs Järnvägsallén

Byggnadsnämnden har antagit en detaljplan för ett nytt parkeringshus intill järnvägsstationen, längs Järnvägsallén mitt emot KFUM-huset. Parkeringshuset kan komma att innehålla ca 240 parkeringsplatser fördelat på fyra våningsplan. Platserna är i första hand avsedda för arbetsplatsparkering.

- Parkeringshusets läge finns utpekat i översiktsplanen och är del av kommunens parkeringsstrategi att minimera antalet arbetsplatsparkeringar i centrumfyrkanten. Tanken är att besökande i huvudsak hänvisas till parkeringshuset Nanna, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Parkeringshuset kommer att uppföras som ett långt ”skepp” mellan järnvägen och Järnvägsallén. I och med denna utformning kommer parkeringshuset att ha en 110-120 meter lång fasad mot Järnvägsallén. Ur stasbildsynpunkt har det varit viktigt att göra en avvägning mot hur en så stor byggnad kommer att passa in och upplevas beroende på hur hög den skulle bli. I de skisser som finns är tanken att fasaden kläs med plåtkassetter som förskjuts i olika djup för att skap ett oregelbundet mönster. Kassetternas färg eller mönster går att variera.

Framkomlighet längs Järnvägsallén

Järnvägsallén är idag en viktig genomfartsled, och det är prioriterat att behålla en god framkomlighet längs med denna. Eftersom parkeringshuset främst är tänkt för arbetspendlare kommer detta innebär att det nya parkeringshuset framförallt kommer generera trafikrörelser under morgon- och eftermiddagstrafiken. Beräkningar visar på att parkeringshuset inte kommer att påverka framkomligheten på Järnvägsallén.

Säkerheten viktig vid spårområdet

I detaljplanen finns flera bestämmelser för att höja säkerheten eftersom parkeringshuset ligger alldeles bredvid spårområdet. Till exempel ska utrymningsvägar/trapphus och entréer vara placerade så att de leder mot gatan och inte spårområdet. Friskluftsintag ska placeras på tak och vara riktade bort från spårområdet, ventilationen ska också ha nödstopp. Fasaden ska vara i obrännbart material. Det får inte finnas någon öppning i fasaden ut mot järnvägen, det ska inte gå att sticka ut något.

Miljöbedömning

Det nya parkeringshuset har bedömts kunna påverka buller-, trafik- och luftmiljö längs Järnvägsallén. För planområdet har därför modellberäkningar gjorts. Sammantaget visar resultaten att påverkan av att bygga ett parkeringshus enligt planen är liten. Ett av syftena med parkeringsanläggningen är att avlasta centrumfyrkanten vilket kan påverka luftsituationen i centrumfyrkanten på ett positivt sätt.

Det är det kommunala bolaget Inab som är byggherre för parkeringshuset. Nästa steg är att ansöka om bygglov.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.