Startsida Umeå kommun

Påbyggnad av Valandhuset del av ny plan

En detaljplan för kvarteret Frigg i centrum går vidare i processen efter tillstyrkan av kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Planförslaget möjliggör bostäder i en tre våningar hög påbyggnad av Valandhuset (mittemot f.d. stadsbiblioteket) samt bostäder och andra verksamheter på gården bakom huset.

Förslaget medger en ny byggrätt för bostäder i form av påbyggnad av Valandhuset med två indragna bostadsvåningar, samt en tredje våning indragen från våningarna under. Den totala bruttoarean är strax under 2 500 kvm och aktuella illustrationer visar 32 lägenheter, huvudsakligen tvårummare.

Tio våningar

På gården och mot Götgatan medger planen en byggrätt för en byggnadskropp uppdelad på tre sammanbyggda volymer. I de två nedre våningarna mot Götgatan medger förslaget endast verksamheter kopplade till handel, kontor, restaurang och samlingslokaler. Samtliga övriga ytor, d.v.s. våningarna 3–10, är avsedda för bostäder. Under mark medger planen garage och sekundärytor.

Lösning för friytor

Detaljplanen medger att den inre volymen på gården uppförs i nio hela våningar och en indragen tionde våning. Den del som vetter mot Götgatan kan utföras i högst fem hela våningar och en indragen sjätte takvåning. För den återstående mellanliggande volymen medges fyra våningar.
Vad gäller friytor omfattar planen en tänkt takterrass på våning 5 på knappt 300 kvm och en förhöjd gård på 700 kvm.

Acceptabelt enligt museet

En instans som yttrat sig under samrådsskedet är Västerbottens museum, som bland annat skriver:
”Valandhusets höjd blir fortfarande acceptabel ur kulturmiljöaspekt och indragningen gör att påbyggnaden inte påverkar gaturummet eller riksintressets värdekärna i större utsträckning. Nybyggnaden på gården är endast synlig i omedelbar närhet och museet anser inte att den innebär någon negativ påverkan på utpekad bebyggelse.”

Beslut om antagande av detaljplanen fattas av byggnadsnämnden.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.