Startsida Umeå kommun
Situationsplan illustration Tulpanen 1

Påbyggnad och ett nytt punkthus på Grubbe

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område som ligger vid korsningen Lagmansgatan – Kungsgårdsvägen på Grubbe. Det är BUREF NR 2 AB som planerar att bygga till ett befintligt hyreshus med två våningar samt bygga ett punkthus med sex våningar.

– Planområdet ligger i ett område med flerbostadshus i två våningar. Vi gör bedömningen att det går att bygga på dessa hus med ytterligare två våningar utan att stadsbilden påverkas negativt. I planarbetet har det beaktats att flera av husen inom det här området står inför större renoveringar med möjlighet till påbyggnad. Planarbetet visar möjliga lösningar för övriga fastigheter inom området, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndes ordförande.

På fastigheten finns ett flerbostadshus som består av två förskjutna huskroppar. Den östra delen kommer att rivas. Den västra huskroppen kommer att byggas på och kan förlängas och kopplas mot det punkthus som planeras vid korsningen Lagmansgatan – Kungsgårdsvägen. Punkthuset blir sex våningar och byggnadshöjden sätts till maximalt 18 meter.

I planen tas hänsyn till de värden som finns beskrivna i ”Byggnadsordningen för Grisbacka-Grubbe-Västerhiske” och det slutgiltiga förslaget ska anpassas efter den. Bland annat ska fasader med tegel eller puts i tidstypisk färg behållas och tidstypiska detaljer som portikernas kakelomfattningar och balkongernas finkorrugerade fronter bevaras och underhållas.

Den föreslagna exploateringen förutsätter stora lägenheter för att kraven på friytor och antalet parkeringsplatser ska klaras. Totalt tillkommer cirka 2500 kvadratmeter bruttoarea för bostäder.

Illustration över planerna för Tulpanen 1

Kungsgårdsvägen söderut. Alternativ med fristående punkthus.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.