Startsida Umeå kommun
Bild från planansökan

Medföljande skiss i planansökan

Byggnadsnämnden har beslutat att börja ett planarbete för cirka 60 villatomter sydväst om Stöcksjön. Tjänstemannaförslaget var att inte börja med planläggning. Byggnadsnämnden gjorde en annan bedömning, men konstaterar att det finns flera viktiga saker att reda ut i planarbetet. Beslut togs även att utreda möjligheterna till flerbostadshus i området.

– Området har tidigare varit bedömt lämpligt för bebyggelse och det finns ett stort behov av tomter. Byggnadsnämnden bedömer därför att planläggning bör inledas. I planarbetet blir det särskilt viktigt att beakta kvalité på vägarna, skolans kapacitet, konsekvenser för rennäring, dagvattenhantering samt vägreservatet, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Vänsterpartiet yrkade på tillägget att möjligheten till flerbostadshus ska prövas i planarbetet, något som nämnden ställde sig bakom.

Tjänstemannaförslaget var att inte börja planarbetet. Kontoret gjorde bedömningen att förslaget saknar stöd i översiktsplanen samt att området påverkas av riksintresse väg, riksintresse rennäring samt flera andra intressen. Byggnadsnämnden vill dock få det prövat genom att påbörja ett planarbete.

– Vi kommer inte till rätta med bristen på mark om vi inte startar nya projekt. Det finns många svåra frågor i det här projektet men prövar vi det inte i ett planarbete så vet vi inte vad som är möjligt eller inte, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande, byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.