Startsida Umeå kommun

Planerar du åtgärder som kan beröras av strandskyddet?

Har du planer på att i vår eller i sommar anlägga en brygga, pir, muddra eller utföra andra åtgärder som innebär anläggning i vatten? Då ska det anmälas som vattenverksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dessutom kräver alla åtgärder inom ett strandskyddsområde dispens från strandskyddet, oavsett om de är lovpliktiga eller inte.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar och vattendrag i hela landet. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. I allmänhet gäller strandskyddet 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men det kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet. Strandskyddet kan vara upphävt i detaljplan.

Det är viktigt att du i god tid kontaktar kommunen om du planerar åtgärder som kan beröras av strandskyddet.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att:

  • bygga nya eller ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till området som är strandskyddat
  • till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor på mark som är tillgänglig för allmänheten, d.v.s. att utöka sin så kallade hemfridszon
  • gräva eller förbereda byggnationer
  • bygga till exempel bryggor, pirar eller vägar i ett område som annars är tillgängligt för allmänheten
  • göra ingrepp som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter, exempelvis muddring eller fällning av mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits enligt miljöbalken.

Ansökan om dispens

Under vissa förutsättningar finns möjlighet att få dispens från strandskyddet. För alla nya åtgärder inom strandskyddsområde måste dispens från strandskyddet sökas oavsett om de är lovpliktiga eller inte. Strandskyddsdispens söks hos byggnadsnämnden som prövar ifall dispens kan beviljas. Sammanfaller åtgärden med en anmälningspliktig vattenverksamhet söker man strandskyddsdispens hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Några exempel på vattenverksamheter är byggande av bryggor, pirar, vägtrummor eller broar, muddring, nedläggning av kablar i ett vattenområde, omgrävning av ett vattendrag och dikning.

– Har du inte lov att göra åtgärder kan du bli skyldig att återställa och att betala en avgift, säger Marlene Olsson Cipi, naturvårdare, Umeå kommun.

Kontakt

Marlene Olsson Cipi
naturvårdare
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 86
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.