Startsida Umeå kommun
Illustration och volymskiss för kvarteret Vale

Volymskiss från ansökan till ny detaljplan.

Planer för elvavåningshus vid Vasaplan

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planläggning av den fastighet vid Vasaplan där Systembolaget ligger. Fastighetsägaren önskar bygga en ny byggnad i elva våningar innehållandes handel, kontor och bostäder. I ansökan finns även planer på en påbyggnad av det befintliga huset längs Västra Kyrkogatan med två våningar.

– Ansökan är i linje med fördjupning för Umeå och fördjupning för de centrala stadsdelarna. Ett bra förtätningsprojekt som tillskapar både handel, kontor och bostäder. Det bli mer aktivitet på Vasaplan med handel på båda sidorna, vilket är positivt, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Volymskiss, möjlighet att tillskapa både handel, kontor och bostäder. Vasaplan livligare med handel på båda sidor. Få lite mer aktivitet i botten våningarna. Ett intressant och bra förtätningsprojekt. Bra utifrån upprustningen av Vasaplan.

Inom området tillåts handel, hotell och samlings- och föreningslokaler. Bostäder tillåts idag endast på fastighetens sydvästra hörn, något som kommer att ses över i och med den nya planen. Några frågor som blir extra viktiga under planarbetet är konsekvenser och påverkan på riksintresse för kulturmiljö och värdekärna, hur en ny byggnad kan påverka stadsbilden och utvecklingen av Vasaplan. Andra viktiga frågor är hur det går att lösa friytor och parkeringar.

Detaljplanen beräknas antas under fjärde kvartal 2017.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.