Startsida Umeå kommun

Holmsund 2:1 och Tallkronan 1. Illustrationen visar planområdets ungefärliga läge (markeras med rött) och den yta som föreslås att exploateras (markeras med blått).

Planering för bostäder i Stöcke och Holmsund

Byggnadsnämnden i Umeå har beslutat att fortsätta planläggning av bostäder utanför Umeå centralort - närmare bestämt i Stöcke och i Holmsund.

Planområdet i Stöcke ligger i samhälles nordöstra del. Här har tidigare stått en snickerifabrik, som brann ned sommaren 2016. Fastigheten angränsar till väg 523 i väster och till naturområde i norr. Småhusbebyggelse finns på båda sidor om fastigheten. Sökanden önskar uppföra bostäder i form av flerbostadshus, radhus eller villor inom fastigheten, som har en total area på ca 15 200 kvadratmeter.

Bevara vattentornet i Holmsund

Byggnadsnämnden fortsätter också planläggning av Holmsund 2:1 och Tallkronan i Holmsund. Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för nya bostäder i centrala delarna av Holmsund. Syftet är också att säkerställa värdefull naturmiljö samt pröva möjligheten till bevarande av vattentornet.

– Det känns mycket bra att vi kan fortsätta planläggning för bostäder även utanför Umeås centrala delar, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

stöcke

Planprocess för flerbostadshus, radhus eller villor kan påbörjas på den nedbrunna snickerifabrikens tomt i Stöcke.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
aliresa.mosahafi@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.