Startsida Umeå kommun

Planförslag för Brinkvägen går vidare

Ett planförslag för fastigheten Umeå 2:1, Västra Brinkvägen, förs vidare i processen efter beslut i näringslivs- och planeringsutskottet. I beslutet betonas att det är angeläget med en tillräckligt stor exploatering för att nyttja området så bra som möjligt.

Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, park och småbåtshamn samt att möjliggöra att öppna upp för biltrafik mellan Östra och Västra Brinkvägen. Byggnationen ska anpassas till landskapsbild och terräng, och planen ska också säkerställa naturmark i slänten, de strandnära naturvärdena och allmänhetens tillgänglighet till älven.

Central förtätning

Utskottet betonar att planförslaget följer översiktsplanens avsikt för ny kompletterandebostadsbebyggelse.

– Förtätning av de centrala stadsdelarna är av stor betydelse för Umeås utveckling. Därför är det mycket angeläget att vi möjliggör bostadsbyggande i området, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Olika hushöjder

I planförslaget ingår bland annat ett eller två högre hus på maximalt nio våningar efter Kvarnvägen med en sammantagen bruttoarea ovan mark på 5 400 m². En annan grupp hus vid Västra Brinkvägen på mellan tre och sex våningar har en maximal bruttoarea på 6 500 m². Det kan komma att innebära 120–150 bostäder.

Utskottet tycker att det behövs en planbestämmelse som anger en undre gräns för exploateringen.

– Vi vill ta till vara områdets fulla potential, så exploateringen får inte bli för liten och marken måste användas effektivt, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Rekreation, stabilitet och trafik

Delar av området kommer att planläggas som park och naturområde, vilket innebär att de närboende och allmänheten kommer att ha fortsatt tillgång till en grön utemiljö. Strandpromenaden kommer att bli mer lättillgänglig tack vare en trappa.
Utredningar av släntens stabilitet och påverkan på närliggande byggnader visar vilka förutsättningar och krav på åtgärder som måste till för att området ska kunna exploateras.
Detaljplanens förslag att öppna upp för biltrafik mellan Östra och Västra Brinkvägen ska ses som en möjlig lösning om trycket blir för stort på korsningen mellan Kvarnvägen och Storgatan.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.