Startsida Umeå kommun

Planläggning för "Balders Horn" kan påbörjas

Byggnadsnämnden beslutade idag att framtagande av en detaljplan för fastigheten Balder 3 vid Rådhustorget kan påbörjas. Fastighetsägaren vill förtäta området och kan tänka sig handel, kontor, bostäder eller hotell, möjligen i kombination av varandra.

Preliminärt syfte med den kommande detaljplanen är att inom området skapa förutsättningar för förtätning inom fastigheten. Samtidigt ska möjligheten till en inre gata/passage från Rådhusesplanaden till Renmarksplan utredas eller inte omöjliggöras. Kulturmiljövärden ska säkras.

Sökanden har skissmässigt visat olika alternativ för förtätning där vare sig utformning eller innehåll men anger en vilja till ytterligare exploatering. Idéerna visar bevarande av befintlig byggnads fasad mot gator och torg och alternativa tillbyggnader av gården.

Rivning av byggnaden ska inte ske

Efter ett yrkande från Vänsterpartiet tog en oenig nämnd beslut om att i planbeskedet tydliggöra att byggnaden inte ska rivas. Det gjordes genom formuleringen: ”Rivning av befintlig huvudbyggnad utesluts i planprocessen”. Beslutet togs genom votering 9-2 och det var Moderaterna som reserverade sig mot beslutet.

- Majoriteten i nämnden vill poängtera att byggnaden har ett värde i en i övrigt förändrad stadsbild i området. Det är en viktig signal till fastighetsägaren, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

- Det är viktigt att årsringarna i stadens arkitektur bevaras, säger Mattias Sehlstedt (V).

- Vi anser att allt ska utredas i en planprocess och att ett bevarande av fasaden kan göras även om byggnaden i övrigt rivs eller ändras, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.