Startsida Umeå kommun

Så ska Stadsliden utvecklas

Stadsliden/Gammliaskogen är Umeås mest besökta skog. Den är en etablerad plats för naturupplevelser, kulturupplevelser, rekreation och idrott. Den består av både lugna och fartfyllda delar. I september 2016 tog tekniska nämnden beslut om en plan för utveckling och förvaltning av Stadsliden 2016–2025.

Vision för Stadsliden

Stadsliden ska utvecklas med människors behov i centrum. Prioritet ska ligga på vardagsrekreation och motion, samt för pedagogisk verksamhet utomhus.

Stadsliden ska vara en tillgång för hela staden, ett värde som kan lyftas fram vid marknadsföring av Umeå. Skogens naturvärden ska värnas och dess skogsmiljöer ska utvecklas för att få bättre ekologisk funktion och därmed kunna ge ännu mer variationsrika naturupplevelser.

Genom tätare och mer omväxlande rekreations- och upplevelsevärden ska ännu fler besöka skogen och den ska också fungera för en växande stad.

Verksamheterna vid skidanläggningen Bräntbergsbacken, Västerbottens museum och Gammlia idrottscentrum är idag stärkta av närheten till skogen. De banden ska bibehållas och utvecklas för att fungera bättre tillsammans som en helhet.

Åtgärder 2016–2025

  • Mer variationsrik skog – blandning av olika trädsorter, blandning av barr- och lövträd
  • Nya utflyktsmål och samlingsplatser i skogen för rekreation och lärande – utsikter, samlingsplatser, solgläntor, vatten/våtmark, djur med mera.
  • Förbättrad tillgänglighet – tillgängliga stigar, till exempel uppe på åsen, toaletter, informationsskyltar med mera

Dialog

Dialog och samråd har skett med många aktörer och med medborgarna i Umeå. Det är en plats som ska tillgodose många olika behov, allt från skogsvandring och upplevelser av det gröna till motion, lärande och professionell idrott och arrangemang.

– Det är viktigt att vi har en så här genomarbetad och förankrad plan för en sådan viktig plats för umeborna. Det är också viktigt att informationen om det som ska hända i skogen går ut i god tid så att alla vet vad som ska göras men också varför, säger Lena Karlsson Engman (S), ordförande, tekniska nämnden.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden
090- 16 13 29
070-296 12 32
mejl

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
mejl

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
Gator och parker
090-16 14 44
070-334 61 44
mejl

Stig Nilsson
enhetschef
Umeå kommun
Fritid drift
090-16 54 03
mejl

Mer information

Läs mer om planerna och titta på kartskisser: www.umea.se/stadsliden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.