Startsida Umeå kommun

Tväråns ekologiska och kemiska status ska höjas

I dag uppnår Tvärån inte god kemisk status. Miljö- och hälsoskydd börjar därför ett flerårigt projekt för att Tvärån ska en god ekologisk och kemisk status, och därmed klara miljökvalitetsnormerna för vatten.

Med start i maj 2017 kommer Miljö- och hälsoskydd att genomföra regelbundna provtagningar på flera olika punkter i Tvärån. Detta görs för att ta reda på om Tvärån innehåller vissa metaller, upptagna som miljökvalitetsnormer i Vattenmyndighetens vattendirektiv, och om de kan kopplas till påverkan från miljöfarliga verksamheter inom Västerslätts industriområde.

Tvärån prioriteras

I dagsläget har Tvärån måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Miljö- och hälsoskydd kommer därför att inom ett flerårigt projekt prioritera Tvärån för att utreda föroreningssituation och driva tillsynsinsatser. Syftet är att Tvärån ska kunna uppnå god ekologisk och kemisk status och därmed klara miljökvalitetsnormerna för vatten.

Öring och harr

Tvärån är ett vattendrag som bedöms som mycket känsligt för miljögifter och har ett högt naturvärde. Tvärån är en tätortsnära ekologisk korridor med bestånd av bland annat öring och harr. Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2016–2021 ska kommuner bedriva tillsyn av verksamheter som påverkar vattendrag. Tillsyn ska ske i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Kontakt

Erika Nilsson
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 68
070-330 55 76
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Sociala medier

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.