Startsida Umeå kommun

Planläggning för särskilt boende på Söderslätt, Cirkelgatan/Vintergatan, inleds.

Umeå planlägger för två särskilda boenden

Byggnadsnämnden har beslutat att inleda planarbete för två särskilda boenden i Umeå, ett på Söderslätt och ett på Mariehem.

Kommunen har länge letat efter lämpliga platser för särskilda boenden. Dessa två detaljplaner har som syfte att dels skapa planmässiga förutsättningar för bostäder i form av särskilt boende men också värna grönytebehovet och den gröna korridoren.

Två viktiga intressen står emot varandra på Söderslätt

När det gäller detaljplanen på Söderslätt så står behovet av gruppboenden, som är en kommunal angelägenhet, i konflikt med byggande på parkmark som ska undvikas. Konflikten hanteras i planprocessen genom att behovet av boende vägs mot behovet av grönyta för bl.a. dagvattenhantering, flora och fauna i stadsmiljön samt barns behov av ytor för lek och vistelse på deras villkor. En stor del av parkmarken ska vara kvar och i samband med planläggningen kommer återstående parkyta att rustas upp och göras mer attraktiv.

En oenig nämnd (7-4) tog beslut om att inleda planläggningen på Söderslätt. Vänsterpartiet, Moderaterna och Centern vill avbryta planarbetet med motiveringen att det stred mot den av fullmäktige beslutade översiktsplanen där det framgår vikten av att bevara parkmark, speciellt i områdena Söderslätt och vid Universitetet. Partierna reserverade sig mot beslutet.

— Det är motstridiga intressen här. Umeå kommun betalar stora vitesbelopp för att vi inte kan tillhandahålla särskilda boenden, så det intresset väger tyngre i det här fallet. Parken kommer att bli mindre men mer attraktiv efter ombyggnationen, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden. Det är dessutom viktigt att skapa särskilda boenden i befintliga stadsdelar med närhet till kollektivtrafik och aktiviteter, inte bara i stadens ytterkanter.

Gruppboende på två plan på Mariehem

En enig nämnde beslutade också att inleda detaljplaneläggning för att skapa förutsättningar för gruppboende i två plan på Mariehem. Förskolan Lärkdrillen som ligger där idag, ska på sikt avvecklas då det är ett vikande underlag i området. I samband med planläggningen ska den gröna korridoren ut mot Mariehemsängarna säkerställas.

Nytt särskilt boende vid Mariehem

Nu inleds planarbete för ett särskilt boende på Mariehem.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Mattias Sehlstedt (V)
ledamot
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.