Startsida Umeå kommun

Vård och kontor i Up2-gallerian

Byggnadsnämnden har gett ett tidsbegränsat bygglov, till och med 2025, med möjlighet att bedriva vårdverksamhet och inrätta kontor på plan 2 i Up2-gallerian.

Ansökan gäller tidsbegränsat lov för ändrad användning från handel till kontor och till vård på plan 2 till och med 2025. Delar av åtgärden strider mot gällande detaljplan, då lokalerna är avsedda för handel.

En återställning av lokalerna är fullt möjliga och säkerställd efter att det fasttidsbegränsade bygglovet har gått ut.

Detaljplaneläggning pågår

Samtidigt pågår ett detaljplanearbete för området (Audumbla 4 och Balder 8) med syfte att skapa planmässiga förutsättningar för till- och påbyggnad av existerande byggnader för bostäder. Syftet är också att värna om berörda stadsrummen och en ändamålsenlig hantering av kvarterens inre rumslighet. Planen syftar också till att säkerställa friytor och parkeringsytor.

– Fastighetsägarna har ansökt om detaljplaneläggning för området för att få andra funktioner i husen och det är därför lämpligt att kunna ge ett tillfälligt bygglov för detta under processens gång, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Kontakt

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
Mejl

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
Mejl

Alireza Mosahafi (MP)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-678 82 87
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.