Startsida Umeå kommun

VA-strategi för utbyggnad

Näringslivs- och planeringsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny utvecklingsstrategi för vatten och avlopp. I den nya strategin beskrivs var, när och i vilken ordning utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp planeras ske. Utgångspunkten är att förbättra miljösituationen i våra kustområden och säkerställa fortsatt bra vattenkvalitet.

– Umeå växer även i kommunens utkanter och sommarstugor omvandlas till permanentboenden. Utan kommunalt vatten och avlopp får vi en alltför stor belastning på miljön. Det här är ett viktigt dokument för att Umeås tillväxt ska kunna ske på ett hållbart sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Kommande utredningar

Efter kommunfullmäktiges beslut om strategin kommer tidplaner för områden som ska byggas ut att tas fram samt utredningar göras för hur genomförandet ska ske. Utredningarna inkluderar till exempel hur och var ledningar ska dras samt placering av eventuella reningsverk. Allt eftersom kommer även beslut om exakta geografiska gränser, vilket tydliggör vilka fastigheter som ska servas av det allmänna VA-nätet. Fullmäktige beslutar även om taxorna för anslutning.

Täfteå först ut

Prioriterade områden är Täfteå, Sörmjöleområdet, Norrmjöleområdet, Ostnäs och Sand-Tuvan. Utredningen för varje område tar ett till tre år och Täfteå är först ut. Utbyggnaden och anslutningen av alla dessa områden beräknas vara klar inom en tioårsperiod.
– VA-frågan är komplex, därför kommer det att ta tid att genomföra utbyggnaden. Fastighetsägare som berörs av utbyggnaden kommer att informeras i god tid innan arbetet påbörjas, säger Elmer Eriksson (M), ersättare i näringslivs- och planeringsutskottet.

Informationsmöte den 15 december

Den 15 december 2016 kl. 18.30 är alla som vill välkomna till ett informationsmöte om den nya strategin. Mötet är i restaurang Översten på stadshusområdet (gamla Gymnastiken vid Hovrättsgatan). En kortare dragning kommer att hållas och efter informationen finns möjlighet att ställa frågor till representanter för Vakin och kommunens olika verksamhetsområden.
Längre fram kommer separata informationsmöten att hållas i de prioriterade områdena.

Fakta

Umeå kommun har undersökt vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och havsvikar ända sedan 1980-talet. Resultat och slutsatser från mätningarna finns på umea.se/vatten. Det är näringsämnena fosfor och kväve som läcker ut och kan ge övergödning av sjöar och vattendrag. Fosfor är det ämne som ger störst problem med övergödning medan kväveföreningar kan ge hälsoproblem om det förorenar dricksvattnet. Bakterier och andra smittspridande organismer kan också göra människor sjuka om de sprids till dricks- eller badvatten. Kemikalier som ingår i exempelvis rengöringsmedel och läkemedel kan påverka fiskars utveckling, men också indirekt påverka rovfåglar och människor som äter fisken. På de utpekade platserna i VA-strategin bedöms en betydande del av problemen bero på utsläpp av avloppsvatten. Jord- och skogsbruk bidrar också till miljöproblemet i varierande grad.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Elmer Eriksson (M)
ersättare
kommunstyrelsen
Umeå kommun
072-733 07 32
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.