Startsida Umeå kommun

Avfallskvarnar

Om du har kommunalt avlopp

Umeå kommun tillåter inte anslutning av avfallskvarn till avloppsnätet annat än i undantagsfall. Avfallskvarnar får endast installeras om Vakin efter ansökan godkänner det. Om ansökan godkänns ska åtgärder för att separera organiskt material vidtas.

För mer information, kontakta Vakin kundservice.

Om du har enskilt avlopp

Om du ska installera en avfallskvarn med anslutning till en enskild avloppsanläggning måste du anmäla ändring av avloppsanordning till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Handläggning av en sådan anmälan kostar 2 760 kr, i enlighet med den kommunala taxan för verksamhet enligt miljöbalken.

Vid användning av avfallskvarn ökar både slam- och föroreningsmängderna och befintliga avloppsanläggningar är oftast inte anpassade för detta. Risken för problem, till exempel med igensättning av infiltrationen, är stor. Vid en anmälan om ändring av avloppsanordning kommer därför miljö- och hälsoskyddsnämnden att ställa krav på att den enskilda avloppsanläggningen anpassas till den ökade belastningen för att risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön ska begränsas.

Vid nyanläggning av enskilt avlopp med önskemål om att installera avfallskvarn måste både slamavskiljare och efterföljande rening dimensioneras och utformas för den ökade belastning som det nermalda avfallet innebär. Detta medför en mer platskrävande och dyrare anläggning än i normalfallet. Eftersom halten organiskt material ökar kraftigt kan det dessutom finnas behov av tätare slamtömningsintervall.  

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.se

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.