Startsida Umeå kommun

Hämtning

Information om sophämtning finns på Vakins webbplats

Där kan du se när soporna töms hos dig och få tips om vad du kan göra för att hämtningen ska fungera smidigt.

Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Du kan få uppehåll i hämtning av avfall, både i permanentbostad och fritidshus.

När det gäller fritidshus gäller uppehållet för hela perioden 15 maj-15 oktober. Ansökan ska vara inkommen senast 15 april. Kravet för att få dispens för renhållningsavgiften för fritidshus är att huset ska stå tomt och öde under hela säsongen. Används fritidshuset delar av säsongen måste renhållningsavgift betalas.

När det gäller permanentbostad är förutsättningen att bostaden inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst åtta månader. Ansökan ska vara inkommen senast en månad före önskat uppehåll. Uppehållet kan gälla i max ett år från beslutsdatum.

Observera att Vakin från och med den 1 januari 2017 debiterar grundavgift för alla villaägare och fritidshusägare. Det innebär att du fortfarande betalar grundavgift till Vakin, även om du beviljas uppehåll i hämtningen. I grundavgiften ingår möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av hushållsavfallet som är grovavfall och farligt
avfall och som uppkommer vid normalt boende.

För handläggningen av ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiterar miljö- och hälsoskyddsnämnden 324 kronor. Detta gäller också om du tidigare haft uppehåll för hämtningen i din permanentbostad och ansöker om att förlänga uppehållet.

Ansökan om tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall söker du hos Miljö- och hälsoskydd.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.