Startsida Umeå kommun

Det är viktigt att sortera avfall

Flera olika avfallsslag uppkommer vid byggande, renovering och rivning. Det är viktigt att sortera och särbehandla olika avfallsfraktioner, särskilt det farliga avfallet. Hantering, sortering och transport av farligt avfall är reglerat i flera olika lagstiftningar. Byggherren/fastighetsägaren är oftast ytterst ansvarig för att avfallet sorteras och tas omhand på ett korrekt sätt. För en bra hantering krävs det ofta hjälp av specialister beträffande t.ex. materialinventering, sanering, rivning och källsortering.

Minska avfallsmängden

Enligt miljöbalken (svensk miljölagstiftning) är en verksamhetsutövare skyldig att utnyttja möjligheterna att återanvända och återvinna. Detta innebär att man så långt det är möjligt ska sortera ut sådant material. Medlemsländerna i EU har dessutom ett mål för om att minska avfallsmängden så långt som möjligt.

Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom
1. återanvändning
2. materialåtervinning
3. energiåtervinning.

Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.