Startsida Umeå kommun

Åtgärder mot buller

Umeå kommun har genomfört en rad åtgärder för att minska buller. Under 2017 har en ny bullerkartläggning genomförts och arbetet med att revidera åtgärdsprogrammet kommer att påbörjas under hösten. 

Åtgärder 2013 - fram till nu

En uppföljning av åtgärdsprogrammet har gjorts sommaren 2017. Åtgärder som vidtagits från 2013 är bland annat:

  • Utemiljöerna vid fem förskolor/skolor har förbättrats. Ca 350 barn har fått en bättre utemiljö och 3 ytterliggare förskolor planeras att byggas om.
  • Bidrag till fönsteråtgärder har lämnats till 16 fastigheter under perioden, berör ca 370 boende.
  • Bullerplank har renoverats och ett antal nya plank/bullervall har uppförts. Förbättrat ljudmiljöerna för ca 100 fastigheter, samt campingen Nydala.
  • Hastighetssänkning är genomförd, 85 % av gatorna fått minskad ljudnivå ca 2 dBA.
  • I två parker, Årstidernaspark och delar av Broparken, har ljudmiljöerna förbättrats. Skötselplan har tagits fram för Stadsliden som värnar god ljudmiljö.
  • Arbete med att bygga Lundabron (gång- och cykelbro) till Bölesholmarna pågår vilket skapar ökad tillgänglighet till tysta områden i staden.
  • 9 stycken elbussar i lokaltrafiken, bidrar till mindre störningar för närboende.
  • Laddinfrastuktur har byggts ut för att möjliggöra ökad andel elfordon.
  • Ny upphandling genomförd av kommunens bilpool genomförd med övergång till 100 % elfordon.

Läs mer om vidtagna åtgärder i rutan Mer information.

Åtgärdsprogram 2013 - 2018

Kommunen har beslutat om ett åtgärdsprogram mot omgivningsbuller. Programmet är uppstarten på ett mer systematiskt arbete med buller. Syftet är att vidta åtgärder som leder till att ljudmiljön i Umeå förbättras. Programmet ska verka för hälsosamma boende- och skolmiljöer samt värna om en god ljudmiljö i park och grönområden. Programmet redovisar kortsiktiga åtgärder som ska göras under 2013-2018. Programet anger även långsiktiga mål för buller.

Åtgärdsprogrammet är upprättat i enlighet med förordningen om omgivningsbuller. Med omgivningsbuller avses väg-, tåg-, flyg- samt viss typ av industribuller. Enligt förordningen ska alla kommuner som är större än 100 000 invånare upprätta strategiska bullerkartor och upprätta ett åtgärdsprogram. Kartor och åtgärdsprogram ska uppdateras minst vart femte år. Den kartläggning som kommunen har genomfört har utgjort ett underlag till åtgärdsprogrammet.

Läs mer om planerade åtgärder i rutan Mer information.

Kontakt

Annika Söderlund
chef miljöskydd
090-16 16 87

mejl

Digital blankett

Om du vill gå vidare med ett klagomål på buller kan du använda den digitala blanketten som finns i Umeå kommuns blankettsamling.

Följ länken, välj Miljö- och hälsoskydd och sedan Synpunkter/klagomål.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.