Startsida Umeå kommun

Åtgärdsprogram mot buller

åtgärdsprogram buller elbuss

Umeå kommun har arbetat fram ett förslag till nytt åtgärdsprogram mot buller för perioden 2019—2023. Fram till 23 september 2018 finns möjlighet för allmänhet och berörda att lämna synpunkter.

I programmet beskrivs kommunens arbete med bullerfrågor och åtgärder som kommunen kan vidta. Åtgärder som syftar till bättre ljudmiljö för boende- och skolmiljöer och park- och rekreationsområden prioriteras. Programmet redovisar åtgärder på kort sikt samt en långsiktig strategi för att minska bullernivåerna i kommunen.

Åtgärder som föreslås fram till 2023 är:

 • Förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor
 • Bidrag till fastighetsägare för fönsteråtgärder
 • Bullerskydd, åtgärda platser som är lämpliga för skärmar och vallar
 • Tillgängliggöra och förbättra ljudmiljö i parker och rekreationsområden
 • Ljudkrav vid upphandling
 • Tystare kollektivtrafik och fordon
 • Utredning om ny skärmande bebyggelse
 • Program för att öka hållbara resor
 • Tillsyn av bullersituation bostadsfastigheter
 • Tystare resor -beteendepåverkande aktiviteter
 • Info om bullerplank och fasadkonstruktion vid bygglov
 • Förenkla kommande kartläggningar
 • Samverkan kommunens ljudmiljögrupp

Hela programmet i pdf-format finner du i marginalen.

Lämna dina synpunkter här

Remisstiden går ut 23 september.

Synpunkter senast 23 sept

Webbformulär
Använd webbformuläret här på sidan

Epost
mhn@umea.se

Post
Umeå kommun
Miljö- och hälsoskydd
901 84 Umeå

Ange alltid namn, adress och telefonnummer. Märk med "Åtgärdsprogram mot buller"

Frågor under remisstiden

Annika Söderlund
chef miljöskydd
090-16 16 87
mejl

Bulleråtgärdsprogram

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.