Startsida Umeå kommun

Åtgärder mot buller 2013–2018

Umeå kommun har genomfört en rad åtgärder för att minska buller.

En uppföljning av åtgärdsprogrammet har gjorts sommaren 2017.
Åtgärder som har gjorts från 2013 är bland annat:

  • Utemiljöerna vid fem förskolor/skolor har förbättrats. Cirka 350 barn har fått en bättre utemiljö och 3 ytterliggare förskolor planeras att byggas om.
  • Bidrag till fönsteråtgärder har lämnats till 16 fastigheter under perioden, berör cirka 370 boende.
  • Bullerplank har renoverats och ett antal nya plank/bullervall har uppförts. Förbättrat ljudmiljöerna för cirka 100 fastigheter, samt campingen Nydala.
  • Hastighetssänkning är genomförd, 85 procent av gatorna fått minskad ljudnivå cirka 2 dBA.
  • I två parker, Årstidernaspark och delar av Broparken, har ljudmiljöerna förbättrats. Skötselplan har tagits fram för Stadsliden som värnar god ljudmiljö.
  • Arbete med att bygga Lundabron (gång- och cykelbro) till Bölesholmarna pågår vilket skapar ökad tillgänglighet till tysta områden i staden.
  • 9 stycken elbussar i lokaltrafiken, bidrar till mindre störningar för närboende.
  • Laddinfrastuktur har byggts ut för att möjliggöra ökad andel elfordon.
  • Ny upphandling genomförd av kommunens bilpool genomförd med övergång till 100 procent elfordon.
Kontakt

Annika Söderlund
chef
Miljöskydd
090-16 16 87
mhn@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.