Startsida Umeå kommun
åTGÄRDSPROGRAM BULLER UMEÅ KOMMUN

Förslag till åtgärdsprogram 2019–2023

Långsiktiga mål

Boendemiljöer

Det långsiktiga målet är att boende inomhus i bostadsrum inte utsätts för nivåer som överskrider riktvärdet 30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximalljudnivå nattetid.

Rekreationsmiljöer

Områden för återhämtning och rekreation ska ha en bullernivå under 50 dBA för att uppfylla besökarnas behov. I våra stadsparker förväntar sig inte besökarna tystnad i samma utsträckning, men parkerna bör ändå ha en lägre bullernivå än omgivande stadsmiljö. Ett lämpligt riktvärde kan vara att halva parkernas yta ska ha en bullernivå under 55 dBA.

Förskolor och grundskolor

Ljudnivån på skolgården ska inte överstiga riktvärdet för väg och tåg och ljudnivå från trafikbuller ska inte inomhus i undervisningslokaler överstiga riktvärdet 30 dBA ekvivalent ljudnivå.

Strategier för att skapa goda ljudmiljöer

Åtgärda ljudkällan (elfordon, hastighetssänkning, trafikregleringar etc.)

Fysisk planering/stadsplanering (för ökat hållbart resande, placering av ny bebyggelse som skydd etc.)

Åtgärda befintliga miljöer (fasadåtgärder, bullerskydd)

Ljudkrav nybebyggelse

Tillgängliggöra goda ljudmiljöer

Åtgärder

Förbättra ljudnivåerna vid förskolor och skolor

Bidrag till fastighetsägare för fönsteråtgärder

Bullerskydd, åtgärda platser som är lämpliga för skärmar och vallar

Tillgängliggöra och förbättra ljudmiljö i parker, torg och rekreationsområden

Ljudkrav vid upphandling

Tystare kollektivtrafik och fordon

Utredning om ny skärmande bebyggelse

Program för att öka hållbara resor

Tillsyn av bullersituation bostadsfastigheter

Tystare resor - beteendepåverkande aktiviteter

Info om bullerplank och fasadkonstruktion vid bygglov

Förenkla kommande kartläggningar

Samverkan kommunens ljudmiljögrupp 

 

Läs mer om vad vilka aktiviteter som föreslås för varje åtgärdsområde.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.