Startsida Umeå kommun

Luftmätningar

Luftkartan

Luftkartan

Kartan visar halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. Den är ett komplement till mätningarna som görs. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller.  På kommunen används kartan som beslutsunderlag för stadsplaneringen av Umeå, trafiklösningar, lokaliseringar av lokaler och boenden, hälsokonsekvensbeskrivningar med mera.

Länk till luftkartan där du kan se den beräknade luftkvaliteten i Umeå tätort

Luftrapporter

Halten av luftföroreningar mäts löpande på två olika platser i Umeå.
- En fast mätplats på Västra Esplanaden i centrala Umeå.
- En mätstation på taket vid förskolan Uven (öst på stan).

Här hittar du mätresultatet från luftmätningar gjorda 2003 och framåt.

Kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram ett kvalitetssäkringsprogram som omfattar de mätningar Umeå kommun utför i egen regi, dvs:

  • Tim- och dygnsvis provtagning av kvävedioxid.
  • Provtagning av PM10

samt mätningar som utförs av IVL, där Umeå kommun, Miljö- och hälsoskydd, ansvarar för av byte av provtagare.

  • Dygnsvis provtagning av PM2,5

Dokumentet innehåller också en kontrollstrategi.

Dokumentet är till för att underlätta hanteringen av all data som erhålls vid de olika kontinuerliga luftmätningarna i Umeå.

Vägledningsdokument för luftberäkningar i Umeå med modellverktyget SIMAIR

För att kvalitetsäkra beräkningar av luftkvalitet i trafikmiljöer och underlätta användningen av beräkningsprogrammet SIMAIR har ett vägledningsdokument tagits fram av Umeå kommun genom SMHI.

Vägledningen innehåller checklistor för beräkningar och dokumentation samt beskriver hur korrigering mot mätdata och beräkning av korrektionsfaktorer görs. Även osäkerhetsuppskattning för scenarioåren 2020 och 2030 beskrivs.

Länk till SIMAIR vägledningsdokument

Kontakt

Joakim Linder
miljöinspektör
090-16 16 75
mejl

Helena Hallgren
miljöinspektör
090-16 16 83
mejl

Annika Söderlund
chef miljöplanering
090-16 16 87
mejl

Luften just nu i centrala Umeå

Halten av partiklar och kvävedioxid mäts vid en fast mätstation utmed Västra Esplanaden i centrala Umeå.

Här kan du se den aktuella luftkvaliteten vid Västra Esplanaden.

Luften just nu runt om i Sverige

Halten av kvävedioxid i olika städer i Sverige (Naturvårdsverkets webbplats)

Halten av partiklar i olika städer i Sverige
(Naturvårdsverkets webbplats)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.