Startsida Umeå kommun

Luften utomhus

Luften vi andas i Umeå är inte så ren som vi skulle vilja. Umeå har problem med luftkvaliteten vid de mest trafikerade gatorna i de centrala stadsdelarna även om de senaste åren visar på ett visst trendbrott till det bättre.

För att säkerställa att det inte är isolerade år då årsmedelvärdet klaras, och på grund av att de svenska miljökvalitetsnormerna fortfarande överskrids för tim- och dygnsmedelvärden, har ett nytt åtgärdsprogram fram. Programmet är uppdelat i tre huvudkategorier: fysisk planering, beteendepåverkan och renare resor.

Föreslagna och genomförda åtgärder

Fysisk planering

Fysisk planering handlar om både infrastruktur och bebyggelsestruktur och är åtgärder som i första hand påverkar det fysiska rummet. Det handlar om att nyproducera, modifiera eller på annat sätt förändra förutsättningarna i det befintliga infrastrukturnätverket för att förbättra luftmiljön. Åtgärder i denna kategori är:

Åtgärd:

Tidplan:

Färdigställa ringleden

2018–2021

Omvandla trafikleder innanför ringen

Börjar 2014

Översyn av trafiksingnaler på Västra Esplanaden

Börjar 2014

Gång- och cykeltrafikprogram

Börjar 2015

Cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna

2015–2016

Beteendepåverkan

För att få ut önskad effekt av den fysiska planeringen och för att optimera det befintliga transportsystemet är det viktigt att arbeta med beteendepåverkan och trafikstyrning i olika varianter för att kunna öka andelen hållbara transporter och därigenom förbättra luftkvaliteten. Åtgärder i denna kategori är:

Åtgärd:

Tidplan:

Mobility management

2015–2021

Genomförande av parkeringsprogram

2015-2021

Kollektivtrafikprogram

2015–2021

Öka andelen hållbara resor inom kommunkoncernen

2015-2021

Översyn av snöhanteringen

2015–2021

Renare resor

För att transporterna i Umeå ska släppa ut så lite luftföroreningar som möjligt är det viktigt att främja den teknikutveckling som sker inom fordonssektorn. Åtgärder i denna kategori är:

Åtgärd:

Tidplan:

Elbussar

2015–2021

Information om tomgångskörning

Börjar 2015

Utredning och utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon

2015–2021

Luften i Umeå just nu

Vi mäter luften utmed E4 i centrala Umeå (Västra Esplanaden) dygnet runt.
Bilderna nedan visar läget just nu. Exakt när mätningen är gjord ser du längst ner i varje bild.

Partikelhalt

Dygnsmedelvärde bör understiga 50 µg/m3 enligt miljökvalitetsnormen.

Kvävedioxidhalt

Timmedelvärden bör understiga 90 µg/m3 enligt miljökvalitetsnormen.

Kontakt

Åtgärdsprogrammet

Sara Wård Edvall
miljöstrateg
090-16 14 26
mejl

Ringleden, infrastruktursatsningar, planering

Elin Pietroni
planeringschef
090-16 14 38
mejl

Luftmätningar och miljöövervakning

Annika Söderlund
chef, miljöplanering
090-16 16 87
mejl

Mer information

Sidan har granskats 2016-05-03

Sidans kortadress: www.umea.se/luft

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressrum

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.