Startsida Umeå kommun

Markradon

Radongas finns naturligt i jord och bergarter. Jordluften innehåller därför nästan alltid radon. Lufttrycket är oftast lägre inomhus än utomhus och radon kan därför sugas in i hus från marken. Om stora mängder jordluft läcker in i huset finns det alltid risk för höga radonhalter inomhus. Miljö- och hälsoskydd rekommenderar därför alla fastighetsägare att göra en radonmätning för att få kännedom om halten inomhus. Mätningarna ska normalt göras under minst två månader under perioden 1 oktober-30 april.

Radonsituationen i kommunen har översiktligt undersökts och redovisats på en radonriskkarta som visar områden med låg, normal och högrisk för markradon. Det har dock visat sig att klassningen av marken inte har så stor betydelse för hur många hus med förhöjda radonhalter man hittar. Den viktigaste faktorn är om det finns otätheter i bottenplatta eller bjälklag som gör att jordluft tränger in i husen. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.