Startsida Umeå kommun

Radon från byggmaterial

Alunskifferbaserad blå lättbetong innehåller radium och avger därför radongas. Denna betong användes under åren 1929-1975. I Umeå finns cirka 300 fastigheter byggda med blå lättbetong. Kommunen har genomfört en kartläggning av hus byggda av blå lättbetong i tätorterna i kommunen. Krav på mätning och åtgärder har ställts på flerbostadsfastigheter byggda av blå lättbetong.

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenheter i inomhusmiljön som kan påverka människors hälsa. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan kräva att fastighetsägaren sänker radongashalten till en nivå som inte överstiger riktvärdet.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.