Startsida Umeå kommun

Radon i vatten

Bergborrade brunnar kan ha höga halter av radon och uran. I grävda brunnar är radonhalterna vanligtvis låga, men i brunnar anlagda i sand- och grusavlagringar kan det förekomma förhöjda halter i vattnet.

Den största hälsorisken med radon i vatten är att radonet avges till inomhusluften när man använder vatten i hushållet. Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största delen försvinner med utandningsluften.

För att ta reda på om du har radon i ditt vatten måste vattnet provtas och analyseras. Du kan vända dig till ett ackrediterat laboratorium. Om analysen visar att du har förhöjd radonhalt i vattnet bör du även mäta radon i inomhusluften.

Metoder för rening av vatten

Det finns olika metoder för att bli av med radon i vatten. De vanligaste är att

  • lufta vattnet, eller
  • låta vattnet passera ett kolfilter

Det är viktigt att placera reningsanläggningen så att radonhalten inte ökar inomhus.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.