Startsida Umeå kommun

Anläggning

I Plan- och byggförordning (SFS 2011:338) regleras alla anläggningar som behöver bygglov.

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra:

 • Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor.
 • Upplag och materialgårdar (exempelvis återvinningsstationer och containrar uppställda under en längre tid)
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
 • Radio- eller telemaster eller torn.
 • Vindkraftverk som             

a) är högre än 20 meter över markytan          
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
c) monteras fast på en byggnad      
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

 • Murar och Plank
 • Stödmurar som är högre än 0,5 meter
 • Staket över 1,2 meter
 • Spaljéer eller pergola som har mindre än hälften luft/öppet behöver bygglov. Vissa plank placerade vid en- och tvåbostadshus behöver inte bygglov, läs mer under Mur, plank, spalje, stängsel och staket 
 • Parkeringsplatser utomhus (undantag för en- och tvåbostadshus för fastighetens behov)
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer
Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.