Startsida Umeå kommun

Marklov

Marklov innebär att man får tillstånd att avsevärt förändra marken.

Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras mer än +/- 0,5 meter och om området är detaljplanelagt.

Det kan också behövas marklov för trädfällning och skogsplantering om kommunen bestämt detta i detaljplanen eller i områdesbestämmelserna. Utanför ett område med detaljplan behövs marklov i närheten av vissa anläggningar, till exempel flygplatser. Om ett visst höjdläge är bestämt i detaljplanen behövs inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

För marklov gäller:

  • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse.
  • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte.
  • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området.
  • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer.
  • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen.

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt, så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Handlingar vid ansökan om marklov

När du ansöker om marklov ska en ansökningsblankett och en redovisning av hur marken förändras lämnas in till bygglovskontoret.

Redovisning av hur marken förändras görs lämpligast med en Markplaneringsritning. Den ska redovisa slänter, stödmurar och lutningsförhållanden på tomten.

Markplaneringsritningen görs med utgångspunkt från nybyggnadskartan. Visa förändringen genom att till exempel markera ny höjdkurva (en eller flera nivåer) och ange nytt höjdmått.

Följande uppgifter ska vid större förändringar redovisas på markplaneringsritningen:

  • befintliga och planerade markhöjder
  • vägar och trappor på tomten
  • parkeringsplatser
  • uteplatser, murar och plank
  • utfarter till allmän väg eller gata

Vid mindre markförändringar nära byggnader kan det räcka med att man visar hur marken ändras med en sektionsritning där de befintliga och de planerade marknivåerna ritas in.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Kontakt via webbformulär

Telefontid

Måndag–fredag, 09.30–14.30 (lunchstängt 12.00–13.00)

Boka ett möte

Vi tar bara emot besök som har
bokats i förväg.

Kontakta kundtjänst för att boka en tid.

Lämna in handlingar

Om du vill ansöka via post,
skicka dina handlingar till:

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Du kan också lämna handlingar och ansökan direkt i receptionen i Stadshusets huvudentré.

Mer information
Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.